Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.

 

PDFLISTA PODMIOTÓW KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT W 2014r..pdf


 

Uchwała Nr 1147/14

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 8 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 5,11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/231/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2014-2016 i Uchwały Nr XXXIII/245/13 Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2014-2016 Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Opolskiego w 2014 roku, obejmujący dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, podlega publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29.

§ 3

Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie zadań na 2014 r.;

1) w zakresie kultury i sztuki – 20.000 zł,

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15.000 zł.

§ 4

Ustala się:

1. Regulamin otwartego konkursu ofertstanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

2. Oświadczenie członka Komisji Konkursowej – stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały,

3. Kartę Oceny Formalnej – stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały,

4. Kartę Oceny Merytorycznej- stanowiącą załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa

2. Leonarda Płoszaj

3. Krzysztof Wysdak

4. Zofia Kotońska

5. Sybilla Stelmach

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-01-2014 11:16
    przez: Manfred Kupka
  • zmodyfikowano:
    18-03-2014 15:08
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×