Starostwo Powiatowe w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Data publikacji poniższej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 12 lutego 2010 r., nr 16, poz. 237. duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/16/237/

 

Uchwała Nr XXVIII/191/09
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.

 
 
w sprawie    określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz art. 221 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
 
§ 1
 
 
1. Z budżetu Powiatu Opolskiego  mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym zwanych w dalszej treści uchwały „pracami”, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1)   znajduje się na stałe na obszarze Powiatu Opolskiego,
2)   jest dostępny publicznie,
3)   posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Powiatu Opolskiego,
4)   jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1)     sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)     przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3)     wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4)     opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5)     wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6)     sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7)     zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8)     stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9)     odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10)   odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12)   modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 
13)   wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14)   uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16)   zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17)   zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
3.O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu ust. 1.
 
§ 2
 
Środki finansowe na cel wymieniony w § 1 niniejszej uchwały określa w każdym roku budżetowym Rada Powiatu Opolskiego w uchwale budżetowej.
 
§3
 
1.    Dotacja nie może przekroczyć 85% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
2.   Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub jego stan zachowania wymaga niezwłocznego ich podjęcia, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, z zastrzeżeniem ust. 3
3.    Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
 
§ 4
 
1.      Udzielenie dotacji celowej przez Radę Powiatu Opolskiego może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w § 1 zwanego dalej „Wnioskodawcą” wniosku do Zarządu Powiatu Opolskiego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w danym roku budżetowym na wnioski złożone do dnia     30 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. Wnioski złożone po tym dniu rozpatrywane będą w miarę posiadanych środków.
3.      Zarząd Powiatu Opolskiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu umieszcza ogłoszenie o naborze wniosków zawierające w szczególności:
1)      rodzaj prac,
2)      rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację,
3)      termin i miejsce  przyjmowania wniosków,
4)      wielkości środków zapewnionych w budżecie na danych rok,
5)      wielkość dofinansowania określona procentowo,
6)      kryteriach wyboru wniosków do dofinansowania,
7)      wzór wniosku o dofinansowanie,
8)      wzór umowy o dofinansowanie.
§ 5
 
Wniosek wymieniony w § 4 ust. 1 uchwały zawiera w szczególności:
1)      imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę  i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
2)      określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji,
3)      wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
4)      adres organu stanowiącego powiatu,
5)      wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
6)      określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,
7)      określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
8)      wykaz prac i wysokość poniesionych wydatków na te prace przy zabytku w okresie ostatnich trzech lat,
9)      informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt. 8,
10) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji.
 
§ 6
 
1.      Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku dołącza się:
1)      dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
2)      decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3)      pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
4)      pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5)      kosztorys prac.
6)      w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
7)      aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument rejestracyjny (nie dotyczy osób fizycznych)
 
2.      Udzielenie dotacji na prace podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt.6, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców
 
 
§ 7
 
1.     Zarząd Powiatu Opolskiego sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz przekazuje do zaopiniowania komisji Rady Powiatu Opolskiego tj. Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu.
2.      Zarząd Powiatu Opolskiego może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
3.      W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji do wniosku i nieuzupełnienie jej w terminie 14  dni od daty wezwania do uzupełnienia Zarząd Powiatu Opolskiego odstępuje od dalszych prac przy wniosku o czym powiadamia wnioskodawcę.
4.      Zarząd Powiatu Opolskiego może uzależnić rozpatrzenie wniosku od udzielenia w terminie 14  dni od daty złożenia (za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku) dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do oceny wniosku.
 
 
§ 8
 
Przy rozpatrywaniu prawidłowego pod względem formalnym wniosku o dotację celową na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uwzględnia się w szczególności:
1)      stworzenie warunków umożliwiających trwałe zachowanie zabytków położonych na terenie powiatu,
2)      ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu prac,
3)      analizę konieczności wykonania prac przy zabytku (udaremnienie zniszczenia, przeciwdziałanie kradzieży, zachowanie stanu zabytku),
4)      analizę zakresu przeprowadzonych prac przy zabytku w ostatnich 3 latach,
5)      ocenę możliwości realizacji zadania,
6)      wielkość środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na cel wymieniony w § 1 niniejszej uchwały.

§ 9
 
Zarząd Powiatu Opolskiego w oparciu o opinie komisji o których mowa w § 7ust. 1 sporządza własną opinię dotyczącą zasadności udzielenia dotacji i przekazuje ją wraz z projektem uchwały Radzie Powiatu Opolskiego.
 
§10
 
1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Opolskiego  w uchwale określającej:
1)     nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2)     prace przy zabytku, na których wykonanie przyznano dotację,
3)     kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Powiatu Opolskiego uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu Opolskiego.
3. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca aktualizuje przez podpisaniem umowy zakres planowanych prac (kosztorys i harmonogram) oraz wielkość środków własnych.
4. Zarząd Powiatu Opolskiego powiadamia pisemnie Wnioskodawców, którym nie przyznano dotacji o niezakwalifikowaniu ich wniosków.
 
§ 11
 
Podstawą przekazania dotacji celowej na prace przy zabytku jest zawarcie przez Zarząd Powiatu Opolskiego pisemnej umowy z Wnioskodawcą.
 
 
§ 12
 
1. Umowa, o której mowa w § 11 zawiera:
1)      oznaczenie stron umowy,
2)      szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji,
3)      określenie wielkości przyznanej wnioskodawcy kwoty dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności,
4)      zakres prac na który przyznano dotację,
5)      zobowiązanie się wnioskodawcy do poddania się kontroli, tryb kontroli wykonywania zadania,
6)      sposób i termin rozliczenia dotacji,
7)      sposób i zasady zwrotu niewykorzystanej i lub wykorzystanej niezgodnie z umową dotacji,
8)      warunki wypowiedzenia umowy,
9)      pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem  wnioskodawca traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
10) formularz sprawozdania z realizacji zadania i termin jego złożenia.
Wzór umowy  stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia roku budżetowego.
 
 
§ 13
 
1.   Dopuszcza się za zgodą stron umowy wymienionej w § 11 możliwość zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji prac przy zabytku, w tym zakresu finansowego pod warunkiem że wprowadzone zmiany nie pogorszą jakości planowanego zakresu prac  oraz zachowania lub skuteczniejszego osiągnięcia celów określonych we wniosku.
2.   Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
 
§ 14
1. Zarząd Powiatu Opolskiego prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Opolskiego.
2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:
1)    wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,
2)    imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,
3)    kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji,
4)    kserokopię umowy o dotację,
5)    informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,
6)    informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3. Zarząd Powiatu Opolskiego niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.
 
§ 15
 
Nadzór w zakresie prawidłowości wykonywania umowy na zasadach w niej określonych prowadzi Zarząd Powiatu Opolskiego.
 
§ 16
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
 
§ 17
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Metryczka
  • opublikowano:
    12-02-2010 13:58
    przez: Natalia Mróz-Złoty
  • zmodyfikowano:
    23-01-2014 09:36
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×