Starostwo Powiatowe w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, jest publiczną placówką oświatową i działa w oparciu o następujące przepisy:
1.   Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),
2.   Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006r. poz.674 z późniejszymi zmianami ),
3.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2013r., poz.199).

Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Do zadań Poradni należy:
diagnozowanie dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu.
Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, którzy są
pracownikami pedagogicznymi oraz lekarza dla potrzeb działalności orzeczniczej.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Organ prowadzący określa teren działania Poradni.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2017
  przez: Ewa Kaczorowska
 • opublikowano:
  26-01-2017 11:02
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  26-01-2017 11:03
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 2536
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×