Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje i skład komisji rady powiatu

Rada Powiatu Opolskiego

powołała ze swego grona stałe komisje do określonych zadań, to jest:
 


I. Komisję Rewizyjną – która m.in.: opiniuje wykonanie budżetu powiatu, wnioskuje o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, prowadzi kontrole zlecone przez radę powiatu. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:


1. Krzysztof Koźlik - Przewodniczący
2. Kazimierz Górski - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Henryk Wodausz - Członek Komisji
4. Marek Korniak - Członek Komisji
5. Jan Krzesiński - Członek Komisji


 


II. Komisję Budżetu – której zadaniem jest m.in.: kształtowanie polityki budżetowej powiatu, opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej, opiniowanie budżetu powiatu i etapów jego realizacji, analiza i ocena wydatków i dochodów powiatu oraz proponowanie stawek opłat i podatków stanowiących dochód powiatu.

W skład Komisji Budżetu wchodzą radni:

1. Maria Koschny - Przewodniczący
2. Alicja Trychan - Zastępca Przewodniczącego  

3. Rudolf Lawa - Członek Komisji
4. Marek Korniak - Członek Komisji
5. Jan Krzesiński - Członek Komisji

 III. Komisję Polityki Społecznej – której zadaniem jest m.in.: kształtowanie polityki oświatowej lokalnej wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół ponadpodstawowych administrowanych przez powiat, inspirowanie kierunków rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promocja powiatu, ochrona zdrowia, ustalanie kierunków działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ocena działalności w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustalanie kierunków w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie ocen i ustalanie kierunków związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocena działań i ustalanie kierunków działania w sprawie ochrony praw konsumenta.

W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzą radni:

1. Zofia Kotońska - Przewodniczący
2. Irena Łysy-Cichon - Zastępca Przewodniczącego  

3. Beata Wolny - Członek Komisji
4. Helena Wojtasik - Członek Komisji
5. Mirosław Rynkiewicz - Członek Komisji

 IV. Komisję Polityki Gospodarczej – której zadaniem jest m.in.: wskazywanie kierunków rozwoju powiatu i określenie polityki regionalnej, ocena utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustalanie kierunków gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziałanie z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych – w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych, ochrona środowiska przyrody i gospodarka wodna, współdziałanie z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpoożarowa.

W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą radni:

1. Antoni Gryc - Przewodniczący
2. Beata Wolny - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Kazimierz Górski - Członek Komisji
4. Konrad Dendera- Członek Komisji
5. Zofia Kotońska - Członek Komisji

 

 

V. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji – której zadaniem jest m.in.: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu Opolskiego, rozpatrywanie skarg na działalność starosty, zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych.


W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni:

1. Henryk Wodausz - Przewodniczący
2. Rudolf Lawa - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Irena Łysy-Cichon - Członek Komisji
4. Krzysztof Koźlik - Członek Komisji
5. Alicja Trychan - Członek Komisji

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2003
  przez: Jacek Wrzeciono
 • opublikowano:
  07-07-2003 15:10
  przez: Natalia Mróz
 • zmodyfikowano:
  27-12-2018 13:37
  przez: Patrycja Jachnicka-Rus
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 4483
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×