Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

W Starostwie Powiatowym w Opolu prowadzone  rejestry i ewidencje zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Rejestry i ewidencje

-        Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

-        Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

-        Rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

-        Rejestr decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 

-        Rejestr sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług

-        Rejestr opłat w zakresie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa

-        Ewidencja gruntów Skarbu Państwa (nieruchomości)

-        Ewidencja środków trwałych

-        Ewidencja wezwań do zapłaty

-        Ewidencja gruntów i budynków

-        Rejestr cen i wartości nieruchomości 

-        Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

-        Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

-        Rejestr zamówień publicznych

-        Rejestr wydanych ksiąg druków ścisłego zarachowania

-        Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców (działalność regulowana)

-        Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (działalność regulowana)

-        Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

-        Ewidencja wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

-        Ewidencja wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

-        Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

-        Ewidencja wydanych uprawnień diagnosty

-        Ewidencja instruktorów nauki jazdy/ ewidencja wykładowców

-        Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

-        Ewidencja wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,  

-        Ewidencja pojazdów

-        Ewidencja kierowców

-        Rejestr licencji, zezwoleń i zaświadczeń

 -       Rejestr zarządzeń Starosty Powiatu

-        Rejestr skarg i wniosków

-        Rejestr uchwał Rady Powiatu

-        Rejestr wniosków i interpelacji radnych

-        Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 

-        Ewidencja stowarzyszeń

-        Ewidencja Klubów Sportowych

-        Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

-        Ewidencja Stowarzyszeń

-       Rejestr sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb

-       Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

-       Rejestr zwierząt podlegającym ograniczeniom przewozowym

-       Rejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu

-       Ewidencja wydanych kart wędkarskich

-       Ewidencja decyzji z zakresu administrowania łowiectwem

-       Ewidencja decyzji z zakresu usuwania drzew i krzewów

-       Ewidencja decyzji w zakresie gospodarki odpadami

-       Ewidencja decyzji/zawiadomień w zakresie geologii

-       Ewidencja decyzji/pozwoleń zintegrowanych

-       Ewidencja pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

-       Ewidencja zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia

-       Ewidencja pozwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji

-       Ewidencja pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza

-       Ewidencja delegacji służbowych

-       Rejestr czynności przetwarzania

-       Rejestr upoważnień

-       Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej


Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Opolu jest komórką organizacyjną urzędu zajmującą się:


- przejmowaniem dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania,

- czasowym przechowywaniem,

- ewidencjonowaniem i udostępnianiem,

- przekazywaniem materiałów archiwalnych zasługujących na trwałe przechowywanie do właściwego archiwum państwowego,

- brakowaniem czyli wydzielaniem i przekazywaniem na makulaturę części dokumentacji, której okres przechowywania minął.Archiwum zakładowe Starostwa Opolskiego przechowuje akta:

- wytworzone w latach 1990- 1998 przez były Urząd Rejonowy w Opolu,
(część z nich posiadająca akta kat. A została przekazana do Archiwum Państwowego w Opolu),

- wytworzone przez wydziały Starostwa Opolskiego w latach 1999-2001.Archiwum zakładowe przechowuje przejętą dokumentację w pomieszczeniach:

1) w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27,

2) w Opolu przy ul. 1 Maja 29Dokumenty zgromadzone przy ul. Książąt Opolskich wytworzone są przez:

- Oddział Nadzoru Budowlanego Urzędu Rejonowego w Opolu,

- Wydział Budownictwa Starostwa Opolskiego z lat 1999-2000.Dokumenty zgromadzone przy ul. 1 Maja 29,  to dokumenty:

- Urzędu Rejonowego w Opolu: Oddziału Organizacyjno-Ogólnego, Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Oddziału Komunikacji, Oddziału Gospodarki Wodnej i Leśnej, Referatu Głównego Księgowego,

- Starostwa Powiatowego w Opolu: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.Nie wszystkie wydziały Starostwa Opolskiego przekazują w całości swoje dokumenty na przechowanie do archiwum zakładowego. Część z nich niezbędna jest w bieżącej pracy wydziału i w związku z powyższym jest przechowywana w tych wydziałach. Są to m.in. wydziały: Geodezji i Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Komunikacji.Szczegółową organizację i zakres działania archiwum zakładowego i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Opolu obrazuje przedstawiona poniżej Instrukcja w prawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Opolu wprowadzona Zarządzeniem Nr 39/01 Starosty Opolskiego z dnia 25 maja 2001r.