Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne z 2007 roku

Poniżej, w załącznikach, zamieszczono treści wystąpień pokontrolnych i treści odpowiedzi dot. realizacji zaleceń pokontrolnych (dokumenty są możliwe do pobrania po kliknięciu na odnośniki w samym tekście na stronie, bądź też u dołu strony, w sekcji załączników).

Protokoły poszczególnych kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Piastowska 14.

 

1. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Kontrola w dniach: 14.11.2006r. do 16.01.2007r.

Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2005r. i I połrocze 2006r. oraz wybranych zagadnień za rok 2004.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.03.2007r. Nr NKO-401-35/06.

Odpowiedź na wnioski pokontrolne z dnia 5 kwietnia 2007r. Nr OR.BP.0911-11/06

 

2. Kontrola sprawdzająca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

Kontrola w dniach: 07.02.2007r. - 09.02.2007r.

Temat kontroli: Realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dot. projektu Nr Z/2.16/II/2.2/21/04/U/28/04

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

3. Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji i Programów Operacyjnych.

Kontrola w dniach: 07.02.2007r. do 12.02.2007r.

Temat kontroli: Realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pomoc materialna uczniom z obszarów wiejskich szkół kończących się maturą" dot. projektu Nr Z/2.16/II/2.2/22/04

Informacja pokontrolna z dnia 23.02.2007r. Nr 3/2.2/2007r.

Zalecenia pokontrolne z dnia 22.05.2007r.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 20.06.2007, Nr OK.AS. 4343-74/05

 

4. Kontrola doraźna preprowadzana przez Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2007r.

Temat kontroli: Praca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opolu.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

5. Kontrola przeprowadzona przez Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Geodezji.

Termin kontroli: 09.02.2007r. do 16.02.2007r.

Temat kontroli: Kontrola zadań wykonywanych przez Starostę Opolskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Wystąpienie pokontrolne z dnia: 12 marca 2007r. Nr IG.III.KM-0932-3/06

Informacja na temat sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 22.03.2007r. Nr KM.JK.5420-B-13/05

 

6. Kontrola problemowa Archiwum Państwowego w Opolu.

Termin kontroli: 13.02.2007r.

Temat kontroli: W zakresie stanu uporządkowania materiałów archiwalnych odziedziczonych po Urzędzie Rejonowym w Opolu, podlegającym przekazaniu do Archiwum Państwowego w Opolu.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.02.2007r. Nr 402-5/07

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 3.04.2007r. Nr OR.AS.0911-1/07

 

7. Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

Termin kontroli: 22.05.2007r. do 04.06.2007r.

Temat kontroli:

- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

- Świadczenia finansowane z budżetu państwa.

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego.

- Prawdłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

8. Kontrola Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu.

Termin kontroli: 13.06.2007r. do 22.06.2007r.

Temat kontroli: Wykorzystanie w 2006r. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych według algorytmu na realizację określonych zadań.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

9. Kontrola wycinkowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Termin kontroli: 20.06.2007r

Temat kontroli: Kontrola w zakresie stałego dyżuru w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu. Kontrola została przeprowadzona w ramach kontroli problemowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat: Realizacja spraw obronnych.

Z kontroli wycinkowej dot. Starostwa zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

10. Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

Termin kontroli: 08.10.2007r. do 11.10.2007r.

Temat kontoli: Realizacja Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego "Pomoc materialna uczniom z obszarów wiejskich szkół kończących się maturą z Powiatu Opolskiego" dot. Projektu Nr Z/2.16/II/2.2/17/05

Informacja pokontrolna z dnia 22.11.2007r. Nr 21/2.2/2007

Zalecenia pokontrolne z dnia 22.11.2007r.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 19.12.2007r. Nr OK.AS.4343-32/06

 

11. Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu.

Termin kontroli: 13.12.2007r.

Temat kontroli: Sprawdzenie legalności wydawanych decyzji administracyjnych o nadaniu nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

PDFSprawozdanie z przegladu bieżącego dotyczącej legalnosci wydawania decyzji w sprawie awansu zawodowego przez organ prowadzący: Starosta Opolski