Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok

Uchwała Nr 721/12

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 15 listopada 2012

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje :

 

§ 1


Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1. Projekt   Uchwały   budżetowej   na   2013 r.   wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego :

 

1.             Henryk Lakwa

2.             Leonarda Płoszaj

3.             Krzysztof Wysdak

4.             Zofia Kotońska

5.             Sybilla Stelmach

Metryczka
  • opublikowano:
    20-11-2012 09:34
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl