Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok

 

 

 


 

Uchwała Nr 1102/13

 

Zarządu Powiatu Opolskiego

 

z dnia 15 listopada 2013

 

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 t.j.)  oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

  1. Projekt Uchwały budżetowej na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego :

 

 

1.             Henryk Lakwa

2.             Leonarda Płoszaj

3.             Krzysztof Wysdak

4.             Zofia Kotońska

5.             Sybilla Stelmach

 

Opole 2013-12-03

 

 

 

 

 

FN.3022.10.2013.MK
  

 

 

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa

 

 

w Opolu

 

 

ul. Oleska 19 A

 

 

45-052 Opole

 

 

 

dot. sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej w przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

 

 

1)   w treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. w § 4 pkt 2 jest kwota 130.100 zł winna być 130.700 zł,

2)    w załączniku Nr 2 do projektu ww. uchwały

  •   w dziale 750

-  w kol 4 jest kwota 12.555.104 zł w/być 12.554.504 zł

-  w kol 6 jest kwota 3.607.237 zł w/być 3.606.637 zł

  • rozdział 75020

 - w kol 4 jest kwota 11.494.203 zł w/być 11.493.603 zł

 - w kol 6 jest kwota 3.153.356 zł w/być 3.152.756 zł

  • Dział 758 w kol 4 i 6 jest kwota 205.800 zł w/być 206.400 zł
  • Rozdział 75818 w kol 4 i 6 jest kwota 205.800 zł w/być 206.400 zł.

3)    Jednocześnie w części opisowej do projektu ww. uchwały dokonuje się odpowiednio zmiany

  • Dział 750 Rozdział 75020 w miejsce kwoty 12.617.825 zł wpisuje się kwotę 12.617.225zł
  • Dział 758 Rozdział 75814 w miejsce kwoty 205.800 zł wpisuje się kwotę 206.400 zł w miejsce kwoty 130.100 wpisuje się kwotę 130.700 zł

 

Powyższa zmiana  spowodowana jest koniecznością przyjęcia do podstawy wyliczenia kwoty rezerwy celowe j, która obejmuje również  kwoty wymienione w § 4 ( kwoty rezerw ) projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

 

 

 

ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO:

1.      Henryk LAKWA

 

2.      Leonarda PŁOSZAJ

 

 

3.      Krzysztof WYSDAK

 

 

4.      Zofia KOTOŃSKA

 

 

5.      Sybilla STELMACH