Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok

        Uchwała Nr 1561/14

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 14 listopada 2014

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 t.j.) oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje :

 

§ 1


Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

  1. Projekt   Uchwały   budżetowej   na   2015 r.  wraz  z uzasadnieniem  i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego :

 

1.             Henryk Lakwa

2.             Leonarda Płoszaj

3.             Krzysztof Wysdak

4.             Zofia Kotońska

5.             Sybilla Stelmach