Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09

 

Opole, dnia 2 czerwca 2009 r.
OŚ. BSz–6224–10/09                                                     
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 5 maja 2009 r., postępowania na wniosek Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach przebudowy odcinka drogi krajowej nr 46 Ozimek – Grodziec (od km 119+380 do 121+800), gm Ozimek, tj. na:
 • Rozbiórkę istniejącego mostu ozn jako M1 zlokalizowanego na ciekiem leśnym w ciągu drogi krajowej nr 46 w km drogi 119+833,50.
 • Wykonanie obiektu mostowego ozn. jako M1 na ciekiem leśnym w ciągu drogi krajowej nr 46 w km drogi 119+833,50 w formie ramy żelbetowej o rozpiętości w świetle podpór 2,5 m, o parametrach:
            - całkowita szerokość mostu – 12,60 m
            - całkowita długość mostu – 11,30 m
            - rzędna spodu konstrukcji – 183,24 m npm.
            Obiekt M1 zlokalizowany jest na działkach am 2 obręb Grodziec nr 245/6 – własność GDDKiA O/Opole oraz nr 228/3 -  
            własność  PGL LP Nadleśnictwo Opole.
 •  Przebudowę mostu M3 nad ciekiem Rosa w km 4+029 cieku Rosa poprzez poszerzenie konstrukcji mostu z 11,43 do 13,3 m, o parametrach:
            - całkowita szerokość mostu – 13,30 m
            - całkowita długość mostu – 12,70 m
            - rozpiętość pozioma podpór mostu (światło poziome) – 6,90 m
            - rzędna spodu konstrukcji luku mostu – 183,42 m npm
            - rzędna góry konstrukcji mostu – 184,34 m npm
            Obiekt M3 zlokalizowany jest na działkach nr 910 am 1 obręb Grodziec – własność GDDKiA O/Opole oraz nr 221/3 am5    
             obręb  Antoniów - własność Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 •   Wykonanie muru oporowego z gruntu zbrojonego, stanowiącej wzmocnienie brzegu od strony drogi, na odcinku od kilometraża cieku Rosa 4+029 – 4+200 w km drogi 120+630 – 120+800,18, o parametrach:
            - długość - 170,18 m
            - wysokość – od 3,55 d- 4,10 m
            - konstrukcja – pasy zbrojeniowe stalowe ocynkowane lub poliestrowe w powłoce z
             polipropylenu, paneli elewacyjnych i gruntu nasypowego, układanego w kolejnych
              warstwach, zbrojenie połączone jest z żelbetowymi panelami osłonowymi.
            Mur oporowy zlokalizowany jest na działkach nr 910 am 1 obręb Grodziec; nr 48/14 am 4 obręb Antoniów – własność      
            GDDKiA  O/Opole oraz nr 221/3 am5 obręb Antoniów - własność Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 
 •  Rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego ozn. jako P2 na rowie leśnym w km drogi 120+618,80.
 • Wykonanie przepustu drogowego (pod ozn. jako P2 na rowie leśnym w km drogi 120+618,80, o parametrach:
            - średnica – ø 0,8 m
            - długość – 15,7 m
            - rzędna dna wlotu – 181,94 m npm
            - rzędna dna wylotu – 181,86 m npm
             Przepust P2 zlokalizowany jest na działkach nr 910 am 1 obręb Grodziec - własność GDDKiA O/Opole; nr 227/3 am 2 obręb
             Antoniów – własność PGL LP Nadleśnictwo Opole.
 • Wykonanie dwóch przepustów drogowych na rowach (odwadniających użytki rolne) pod drogą zbiorczą ozn.jako:
            - PDZ1 – ø 0,6 m, długość L=6,4 m, km drogi 120+806,52, zlokalizowany na działkach nr 910, 1252/191 am 1 obręb Grodziec –
              własność GDDKiA O/Opole
            - PDZ2 – ø 0,6 m, długość L=9,5 m, km drogi 120+951,00, zlokalizowany na działkach nr 999/1, 999/3 am 1 obręb Grodziec –
              własność GDDKiA O/Opole.                                                     
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  03-06-2009 09:00
  przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl