Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-30/09

 

                                         Opole, dnia 17 lipca 2009 r.
OŚ. BSz – 6223 – 30/ 09
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
               
podaję do publicznej wiadomości,
 
 informację o wszczęciu, w dniu 17 czerwca 2009 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego,działającego z upoważnienia Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb rozbudowy drogi krajowej Nr 46 relacji Kłodzko -Nysa- Opole- Częstochowa- Szczekociny – odcinek w m. SCHODNIA od km 116+100,00 do km 117+131,64:
 
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
   a. wylotu ścieków opadowych nr W- I do rzeki Brzezinki w km 1+454, w km drogi   116+112 na działce nr 1351/329;
   b. wylotów ścieków opadowych do cieku bez nazwy nr W-II w km drogi 117+067 oraz nr W-III w km 117+074, przy obiekcie mostowym, na działce nr 387/2;
   c. wlotu nr Wl-I wód z rowu melioracyjnego R-0 do kanału Dn400, w km drogi 116+074, na działce nr 1348/328;
   d. wlotu nr Wl-II wód z rowu melioracyjnego R-01 do kanału Dn400, w km drogi 116+451, na działce 13371/321, 1376/320;
   e. wlotu nr Wl-III wód z rowu przydrożnego (przy ul. Powstańców Śląskich) do kanału Dn300, w km drogi powiatowej (ul.Powst.sl.) 0+052, na działce nr 1037/447;
   f. likwidację przepustów:
      - na rowie R-0 w km drogi 116+269,25 na działce nr 1348/3328
      - na rowie R-01 w km 116++445,45 na działkach nr 1368/322, 1371/321, 1372/388,
        1376/320
      - na rowie przydrożnym w km 116+740 na działce nr 1405/456;
   g. likwidację rowów przydrożnych:
     - po prawej stronie drogi krajowej na odc. 116+195 ÷ 116+680 (L=485 mb) w miejsce rowu wykonany będzie ściek betonowy
     - po lewej stronie drogi gminnej oraz powiatowej na odcinku o łącznej długości L= 180 mb (wzdłuż przebudowywanego na rondo skrzyżowania DK46 z ul. Powstańców Śląskich- drogą gminną nr 27706O – km 0+112 i powiatową nr 1706 O – km 0+049);
        Działki, na których zlokalizowane są przewidziane do likwidacji rowy są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA   O/Opole.
 
2. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi wraz z wodami z rowów ujętymi wlotami Wl-I, Wl-II, Wl-III poprzez projektowane wyloty:
    - W-I – do rzeki Brzezinki w km 1+454,
    - W-II, WIII do cieku bez nazwy przy obiekcie mostowym w km drogi 117+067, 117+074.
    
 
 
               
                Z up. Starosty
               Marek Parfimczyk
               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska