Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-2/09

 

Opole, dnia 22 lipca  2009 r.
OŚ. BSz– 6223– 33 – 2/09                                                         
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 26-06-2009 r., postępowania na wniosek Warty Glass Jedlice SA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z dachu nowego magazynu wyrobów gotowych, zlokalizowanego na działce nr 1023/7 km 1 obręb Szczedrzyk, gm. Ozimek.
Kanalizacja deszczowa odwadniająca powierzchnię dachu magazynu włączona zostanie do istniejącej kanalizacji odwadniającej przedmiotową działkę, której wylot ozn. jak wylot nr 7, zlokalizowany jest w km 0,957 Kanału Hutniczego, co zostało uregulowane w punkcie I.2.2.2. pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-19/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
W związku z tym, organ po zapoznaniu się z aktami sprawy uznał, iż należy dokonać zmiany przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 155 Kpa.
            Zmiana ta obejmować będzie zaktualizowane: odwadniane powierzchnie oraz obliczeniową ilość odprowadzanych ścieków opadowych, na: F=0,92 ha; Q obl. = 99,4 l/s.
 
 
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    22-07-2009 11:20
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl