Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10

 

Opole, dnia 25.01.2010 roku
OŚ.ZW 6224-1/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 07.01.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pani Renaty Rystał-Chudy Prokurenta JK Projekt Sp. z o.o. z siedzibą: 60-171 Poznańul. Żmigrodzka 41/49 działającej z upoważnienia pana Jerzego Roczka Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu z siedzibą: 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych oraz przebudowę istniejących przepustów w ciągu drogi krajowej nr 46 relacji Kłodzko-Szczekociny na terenie gm. Chrząstowice, polegającą na:
 
 1. Rozbiórce istniejących przepustów P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, wykonanych z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, przy czym przepust P-1c stanowi przedłużenie przepustu P-1a na jego wlocie, a przepust P-1d stanowi przedłużenie przepustu P-1b na jego wlocie, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepusty P-1a i P-1c zlokalizowane są w km 105+440 (wg. ewidencji km 105+491) drogi krajowej nr 46 oraz odpowiednio w km 0+900 i w km 0+914 rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G-7,
-    przepusty P-1b i P-1d zlokalizowane są w km 105+450 (wg. ewidencji km 105+503) drogi krajowej nr 46 oraz odpowiednio w km 0+475 i w km 0+489 rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G,
  • długość:
-    przepusty P-1a 19,25 m,
-    przepustu P-1b 19,25 m,
-    przepustu P-1c 6,00,
-    przepustu P-1d 4,60 m,
  • kąt skrzyżowania z osią drogi:
-    przepusty P-1a i P-1c   47,0o,
-    przepusty P-1b i P-1d 47,9o,
  • rzędna dna wlotu
-    przepust P-1a 160,05 m npm,
-    przepust P-1b 160,27 m npm,
-    przepust P-1c 160,30 m npm,
-    przepust P-1d 160, 50 m npm,
  • rzędna dna wylotu
-    przepust P-1a 159,99 m npm,
-    przepust P-1b 160,22 m npm,
-    przepust P-1c 160,29 m npm,
-    przepust P-1d 160,40 m npm
 1. Wykonaniu w ich miejscu jednego przepustu P-1 jednootworowego, wykonanego   z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 120 cm, ze ściankami czołowymi o długości 6,0 m na wlocie i 5,0 m na wylocie, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust P-1 zlokalizowany jest w km 105+447 drogi krajowej nr 46, w km 0+109 ciągu nr 1 pieszo-jezdni, w km 0+900 rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G-7 oraz w km 0+475 rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G,
·        długość 33,00 m,
·        spadek dna 0,5%,
·        rzędna dna wlotu 160,25 m npm,
·        rzędna dna wylotu 160,08 m npm,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 46,8o,
·        umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną gr. 20 cm:
-    na długości 3,25 m na wlocie do przepustu,
-    na długości 1,50 m na wylocie z przepustu.
 
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu jednootworowego P-3, na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 (dawniej J-35) w km 2+400, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 90 cm, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust P-3 zlokalizowany jest w km 106+229 (wg. ewidencji km 108+884) drogi krajowej nr 46,
  • długość 17,50 m,
  • kąt skrzyżowania z osią drogi 85,6o,
  • rzędna dna wlotu: 160,40 m npm,
  • rzędna dna wylotu: 160,42 m npm,
 
 1. Wykonaniu w ich miejscu przepustów jednootworowych P-3 i P-3a na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 (dawniej J-35) odpowiednio w km 2+400 i w km 2+452, wykonanych z prefabrykowanych kręgów żelbetowych średnicy f 100 cm przepust P-3 i f 60 cm przepust P-3a, ze ściankami czołowymi: o długości 4,0 m na wlocie i 4,5 m na wylocie z przepustu P-3 i o długości 8,0 m na wlocie i wylocie przepustu P-3a, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust P-3 zlokalizowany jest w km 106+229 drogi krajowej nr 46,
-    przepust P-3a zlokalizowany jest w km 0+850 ciągu nr 1 pieszo-jezdni,
·        długość:
-    przepustu P-3 30,70 m,
-    przepustu P-3a 8,0 m
·        spadek dna:
-    przepustu P-3 0,5%,
-    przepustu P-3a 1,0%,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi:
-    przepustu P-3 85,6o,
-    przepustu P-3a 88,2o,
·        rzędna dna wlotu przepustu P-3 160,16 m npm,
·        rzędna dna wylotu przepustu P-3 159,98 m npm,
·        rzędna dna wlotu przepustu P-3a 160,31 m npm,
·        rzędna dna wylotu przepustu P-3a 160,23 m npm,
·        umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną gr. 20 cm:
-    na długości 6,00 m na wlocie do przepustu P-3,
-    na długości 2,00 m na wylocie z przepustu P-3.
-    na długości 3,00 m na wlocie do przepustu P-3a,
-    na długości 2,00 m na wylocie z przepustu P-3a.
 
5.      Rozbiórce istniejącego przepustu jednootworowego P-4, na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 (dawniej J-35) w km 3+125, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, o poniższych parametrach:
·        lokalizacja:
-    przepust P-4 zlokalizowany jest w km 106+757 (wg. ewidencji km 106+810) drogi krajowej nr 46,
·        długość 37,63 m,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 68,4o,
·        rzędna dna wlotu: 160,97 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 161,01 m npm,
 
 1. Wykonanie w jego miejsce przepustu P-4 jednootworowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 (dawniej J-35) w km 3+125, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, ze ściankami czołowymi o długości 5,0 m na wlocie i 4,0 m na wylocie, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust P-4 zlokalizowany jest w km 106+757 drogi krajowej nr 46,
·        długość 37,63 m,
·        spadek dna 0,9%,
·        rzędna dna wlotu 161,40 m npm,
·        rzędna dna wylotu 161,07 m npm,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 70o,
·        umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną gr. 20 cm:
-    na długości 4,00 m na wlocie do przepustu,
-    na długości 4,80 m na wylocie z przepustu.
 
7.      Rozbiórce istniejącego przepustu jednootworowego P-5, łączącego przydrożne rowy odwodnieniowe, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, o poniższych parametrach:
·        lokalizacja:
-    przepust P-5 zlokalizowany jest w km 107+055 (wg. ewidencji km 107+107) drogi krajowej nr 46,
·        długość 14,77 m,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 84,7o,
·        rzędna dna wlotu: 162,56 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 162,53 m npm,
 
 
 
 1. Wykonaniu w ich miejscu przepustów jednootworowych P-5 i P-5a na rowach odwodnieniowych drogi, wykonanych z prefabrykowanych kręgów żelbetowych średnicy f 100 cm przepust P-5 i f 60 cm przepust P-5a, ze ściankami czołowymi              o długości 4,0 m na wlocie i wylocie obu przepustów:
 
  • lokalizacja:
-    przepust P-5 zlokalizowany jest w km 107+055 drogi krajowej nr 46,
-    przepust P-5a zlokalizowany jest w km 0+104 ciągu nr 3 pieszo-jezdni,
·        długość:
-    przepustu P-5 18,60 m,
-    przepustu P-5a 7,0 m
·        spadek dna:
-    przepustu P-5 0,5%,
-    przepustu P-5a 1,0%,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi:
-    przepustu P-5 84,7o,
-    przepustu P-5a 73,6o,
·        rzędna dna wlotu przepustu P-5 162,42 m npm,
·        rzędna dna wylotu przepustu P-5 162,35 m npm,
·        rzędna dna wlotu przepustu P-5a 162,65 m npm,
·        rzędna dna wylotu przepustu P-5a 162,58 m npm,
·        umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną gr. 20 cm:
-    na długości 5,90 m na wlocie do przepustu P-5,
-    na długości 4,30 m na wylocie z przepustu P-5.
-    na długości 3,00 m na wlocie do przepustu P-5a,
-    na długości 2,00 m na wylocie z przepustu P-5a,
 
9.      Rozbiórce istniejącego przepustu jednootworowego P-6, na rowie melioracji wodnych szczegółowych RL-10 w km 4+320, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, o poniższych parametrach:
·        lokalizacja:
-    przepust P-6 zlokalizowany jest w km 107+793 (wg. ewidencji km 107+820) drogi krajowej nr 46,
·        długość 14,45 m,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 83,2o,
·        rzędna dna wlotu: 166,90 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 166,85 m npm,
 
 1. Wykonanie w jego miejsce przepustu P-6 jednootworowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 w km 4+320, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, ze ściankami czołowymi o długości 3,30 m na wlocie i 3,20 m na wylocie, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust P-6 zlokalizowany jest w km 107+793 drogi krajowej nr 46,
·        długość 14,98 m,
·        spadek dna 0,5%,
·        rzędna dna wlotu 166,63 m npm,
·        rzędna dna wylotu 166,56 m npm,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 82,7o,
·        umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną gr. 20 cm:
-    na długości 2,65 m na wlocie do przepustu,
-    na długości 2,10 m na wylocie z przepustu.
 
11. Rozbiórce istniejącego przepustu jednootworowego P-7, na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 w km 5+040, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, o poniższych parametrach:
·        lokalizacja:
-    przepust P-7 zlokalizowany jest w km 108+471 (wg. ewidencji km 108+520) drogi krajowej nr 46,
·        długość 17,25 m,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 74,5o,
·        rzędna dna wlotu: 170,89 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 170,70 m npm,
 
12. Wykonanie w jego miejsce przepustu jednootworowego P-7, na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-L-10 w km 5+040, wykonanego z prefabrykowanych kręgów żelbetowych f 100 cm, ze ściankami czołowymi o długości 4,00 m na wlocie i na wylocie, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust P-7 zlokalizowany jest w km 108+471 drogi krajowej nr 46,
·        długość 17,25 m,
·        spadek dna 1,5%,
·        rzędna dna wlotu 171,02 m npm,
·        rzędna dna wylotu 170,71 m npm,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 74,5o,
·        umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną gr. 20 cm:
-    na długości 5,10 m na wlocie do przepustu,
-    na długości 6,90 m na wylocie z przepustu.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
 • opublikowano:
  26-01-2010 11:31
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl