Przejdź do treści strony WCAG

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-47/10

 

Opole, dnia 1 grudnia 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 47 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 22-09-2010 r., postępowania na wniosek Romualda Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia obszaru zlewni położonej w m.Ozimek w rejonie ulicy Dworcowej oraz terenów przemysłowych Spółki z o.o. „Prolicht Reklama”, istniejącym wylotem do rzeki Brzezinki w km 2+990.
Wylot oznaczony jako W-7 zlokalizowany jest na działce nr 553 am 8 obręb Ozimek – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska