Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/10

 

Opole, dnia 14.12.2010 roku
OŚ.ZW 6223-73/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 28.10.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Mirosława Wali z Pracowni Projektowej Delta Projekt S.C. z siedzibą w Opolu ul. 11-go Listopada 14/1 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
mu przez pana Rajmunda Wockę z „ModernHatch” Sztuder&Wocka Sp. z o.o. z siedzibą w Magnuszowiczkach 25B o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przepustu na rowie przydrożnym pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski w m. Magnuszowice oraz wylotu kanalizacji deszczowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie nim podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu ModernHatch Sztuder&Wocka Sp. z o.o. do rowu melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanego na działce nr 8 obręb Magnuszowice gm. Niemodlin
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
1.    Odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia dachów, parkingów, placów manewrowych i drogi dojazdowej (od zjazdu z drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski do zakładu - wylęgarnia kurcząt - ModernHatch Sztuder&Wocka Sp. z o.o. w m. Magnuszowiczki) typowym wylotem betonowym zlokalizowanym w km 0+500 rowu melioracji wodnych szczegółowych (bez nazwy) uchodzącym do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej:
a.       ze zlewni o powierzchni F = 2,3172 ha (w tym: powierzchnia dachów F = 1,3407 ha, pozostałe powierzchnie 0,9765 ha),
b.      w ilości obliczeniowej QObl= 292,7 dm3/s (w tym: z powierzchni dachów QObl. Dach= 173,2 dm3/s, z pozostałych powierzchni QObl.Drogi= 119,5 dm3/s)
(p=50%, t=15 min, q=136 dm3/s x ha)
-      o stanie i składzie:
·      zawiesina ogólna – do 100 mg/l,
·      węglowodory ropopochodne do 15 mg/l,
-     urządzenie oczyszczające: separator koalescencyjny z osadnikiem betonowym typu AQUAFIX SKBP 20/200,
 
II. Wnioskowany zakres wykonania urządzeń wodnych polegał będzie na:
 
  1. Wykonaniu typowego wylotu betonowego zlokalizowanego na działce nr 8 a.m. 1 obręb Magnuszowice, na prawej skarpie rowu melioracji wodnych szczegółowych (bez nazwy) w km 0+500, średnicy f 500 mm, rzędna dna wylotu 148,50 m (przy rzędnej terenu 149,50 m) wraz z umocnieniem: skarp rowu prefabrykowanymi płytami ażurowymi oraz dna prefabrykowanym ściekiem betonowym na długości 5 m powyżej wylotu oraz 10 m poniżej wylotu (tj. od km 0+505 do km 0+490)
 
  1. Wykonaniu przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski na działkę nr 20 (stanowiącą część drogi dojazdowej do projektowanego zakładu – wylęgarni kurcząt na działce nr 16/4 a.m. 1 obręb Magnuszowice) o poniższych parametrach:
 
a.       materiał: rura karbowana PEHD
b.      średnica f 800 mm,
c.       długość przewodu 24 m,
d.      spadek i = 1%,
e.       rzędna dna wlotu 148,87 m npm,
f.        rzędna dna wylotu 148,63 m npm,
g.       sposób umocnienia wlotu i wylotu: zakończenie kołnierzowe z zadrukiem z 5 rzędów kostki kamiennej 10 cm x 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
Metryczka
  • opublikowano:
    15-12-2010 14:18
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl