Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK

 

Opole,dn.08.04.2011r.
OŚ.6228.1.2011.UKK
Obwieszczenie
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
Starosta Opolski
zawiadamia
że w dniu 08.04.2011r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Scalanie gruntów o obszarze 245,8473 ha części obrębu Świerkle, powiat opolski, województwo opolskie”,zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 65, w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Wobec powyższego dnia 08.04.2011r. Starosta Opolski wydał postanowienie znak ÓŚ.6228.1.2011.UKK w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.
Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu
 ul. Piastowska 14 pokój 52 w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 730-1530.
 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy powołanej na wstępie oraz art. 49 Kpa, będą one zawiadamiane o wszelkich czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
 
                                                                                                                                                     Z up. Starosty
                                                                                                                                                     Marek Parfimczyk
                                                                                                                                                     Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
                                                                                                                                                            
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1.       Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu www.powiatopolski.pl
2.       Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
3.       Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
4.       Na tablicy ogłoszeń wsi Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
5.       Na tablicy ogłoszeń wsi Brzezie gm. Dobrzeń Wielki
6.       Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany,
7.       Na tablicy ogłoszeń wsi Biadacz gm. Łubniany.
 
Otrzymują:
1.       Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
2.       Wójt Gminy Łubniany
3.       Wydział Geodezji i Kartografii w/m
4.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki
5.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
6.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Brzezie gm. Dobrzeń Wielki
7.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Biadacz gm. Łubniany,
8.       a/a OŚ