Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW

 

Opole, dnia 28.06.2011 roku
OŚ.6341.10.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Zdzisława Czuczwary z Zakładu Projektowania i Wykonawstwa „PIWIS” z siedzibą: 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez panią Joannę Migoń zam. 46-060 Prószków, Zimnice Wielkie ul. Opolska 108 – pismo z dnia 18.04.2011 r, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 1. Wykonanie urządzeń wodnych – mnicha zrzutowego wód ze stawu nr 1 o świetle stojaka b = 0,80 m, średnicy leżaka f 0,20 m i długości leżaka L = 7 m,
 
 1. Wykonanie przebudowy urządzeń wodnych – 3 szt. zbiorników wód gruntowych, zlokalizowanych na działkach nr 470/243, 471/243, 529/244, 530/244, 583/238 k.m. 1 obręb Zimnice Wielkie gm. Prószków, stanowiących własność wnioskodawczyni, retencjonujących wodę dla celów rekreacyjnych o poniższych parametrach:
  1. Staw nr 1
- powierzchnia ogroblowana Fg= 0,23 ha,
- powierzchnia lustra wody Flw= 0,20 ha,
- średnia rzędna zwierciadła wody w stawie 181,80 m npm,
- głębokość stawu (od powierzchni terenu) w części płytkiej 3,0 m,
- głębokość stawu (od powierzchni terenu) w części głębokiej 2,5 m,
- średnie napełnienie stawu w części płytkiej 1,30 m,
- średnie napełnienie stawu w części głębokiej 1,80 m,
- nachylenie skarp stawu n = 1 : 2,
- umocnienie skarp stawu – kamień polny,
  1. Staw nr 2
- powierzchnia ogroblowana Fg= 0,006 ha,
- powierzchnia lustra wody Flw= 0,0055 ha,
- średnia rzędna zwierciadła wody w stawie 181,80 m npm,
- głębokość stawu (od powierzchni terenu) 1,5 m,
- średnie napełnienie stawu 1,0 m,
- nachylenie skarp stawu n = 1 : 0,5,
  1. Staw nr 3
- powierzchnia ogroblowana Fg= 0,075 ha,
- powierzchnia lustra wody Flw= 0,065 ha,
- średnia rzędna zwierciadła wody w stawie 180,00 m npm,
- głębokość stawu (od powierzchni terenu) 1,5 m,
- średnie napełnienie stawu 1,0 m,
- nachylenie skarp stawu n = 1 : 2,
- umocnienie skarp stawu – kamień polny,
 
 
 
3.    Szczególne korzystanie z wód gruntowych zgromadzonych w w/w zbiornikach polegające na ich zrzucie (opróżnianiu do połowy objętości, raz w roku w celach sanitarnych):
a.       ze stawu nr 1 za pomocą nowowykonanego mnicha zrzutowego wód o świetle stojaka b = 0,80 m, średnicy leżaka f 0,20 m i długości leżaka L = 7 m, do studzienki rewizyjnej połączonej z istniejącym drenażem kam. f 0,20 m i dalej do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-B6 w km 0+410 w ilości:
- Q = 0,8 dm3/s,
- Qmaxh= 3 m3/h,
- Qśrd= 71 m3/d,
- Qmaxr= 1500 m3/rok,
w miesiącu wrześniu każdego roku przez okres 21 dni,
b.      ze stawu nr 2 (połączonego ze stawem nr 2 rurociągiem f 0,2 m z zasuwą) i nr 3 poprzez istniejący mnich zrzutowy zlokalizowany na działce nr 388/238, a następnie poprzez istniejący drenaż ceramiczny średnicy f 0,1 m do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-B5 w km 0+847 w ilości:
- Q = 0,5 dm3/s,
- Qmaxh= 1,9 m3/h,
- Qśrd= 45 m3/d,
- Qmaxr= 315 m3/rok,
w miesiącu wrześniu każdego roku przez okres 7 dni,
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Metryczka
 • opublikowano:
  28-06-2011 11:35
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl