Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS

 

Opole, dnia  18 października 2011 r.
OŚ. 6341. 85. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 14-10-2011 r., postępowania na wniosek p. Dominika Włodarczyka, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez p. Peter Scott Love, występującego w imieniu Helical Opole Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu awaryjnego wód powodziowych, deszczowych do rowu melioracyjnego RL w km 0+086,9, dla potrzeb Centrum Handlowego „Park Handlowy Turawa” w Zawadzie w ramach planowanego przedsięwzięcia mającego na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tj. przy wysokich stanach wód rzeki Maliny i braku grawitacyjnego odpływu wód z odwodnienia terenu CH „Park Handlowy Turawa”, zaprojektowano poniższe urządzenia do przepompowywania wody, w tym:
- komora wstępna z zastawką  
- komora pompowni wraz z dwoma pompami KSB, o wydajności 300l/s każda,
- komora piętrząca - max zwierciadło wody w komorze – 157,50 m npm
- awaryjny rurociąg Ø 400 mm do odciążenia drenażu i rowu D w okresach występowania wód powodziowych z wylotem betonowym z klapą zwrotną Ø 400 mm, wylot awaryjny znajduje się w km 0+086,9 rowu RL.
 
Lokalizacja urządzeń oraz zasięg oddziaływania obejmuje n/w działki:
 
Lp.
nr działki
arkusz mapy, obręb
właściciel
adres
1
748/3
A.M. 5
ob. Zawada
Gmina Turawa
46-045 Turawa,
ul. Opolska 39 c
2
817/3
A.M. 5
ob. Zawada
Helical Opole
sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
3
752/3
A.M. 5
ob. Zawada
Helical Opole
sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
4
753/3
A.M. 5
ob. Zawada
Gmina Turawa
ul. Opolska 39 c
46-045 Turawa
5
580/4
A.M. 5
ob. Zawada
Wocław Gerard
Opole
 
6
579/4
A.M. 5
ob. Zawada
Skarb Państwa
dysponent: Starosta Opolski
45-082 Opole
ul. Piastowska 14
7
312/5
A.M. 5
ob. Zawada
Skarb Państwa, trwały zarząd: WZMiUW Opole
45-061 Opole
ul. Katowicka 55
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska