Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS

 

Opole, dnia 25 października 2011 r.
OŚ. 6341. 87. 2011. BS                                                                                                                    
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
zawiadamiam,
 
    o wszczęciu, w dniu 18-10-2011 r., postępowania na wniosek P.Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 414 (DW 414) na odcinku Górki – Chrząszczyce, w km 12+980 ÷ 14+300 (km proj. 0+000 ÷ 1+320), gm. Prószków:
 
I. na wykonanie urządzeń wodnych, tj:
 
1. wykonanie wylotu kanału deszczowego o średnicy DN 400 mm do prawostronnego rowu przydrożnego DW 414, ul. Opolskiej w Górkach w km 13+457 (0+477);
2. zarurowanie lewostronnego rowu przydrożnego DW 414, ul. Opolskiej w Górkach, na odcinku 54 m,  od km 13+405 (0+425) do km 13+459 (0+479), rurą o średnicy DN 400 mm; 3. zarurowanie prawostronnego rowu przydrożnego DW 414, ul. Opolskiej w Chrząszczycach, na odcinku 27 m, od km 14+161 (1+181) do km 14+188 (1+208), rurą o średnicy DN 600 mm;
4. zmianę średnicy zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego R-B9z DN 300 mm na DN 600 mm,   na odcinku o długości 115 m,  od km 0+970 do km 1+085 rowuz jednoczesną gruntowną konserwacją rowu R-B9 na długości 47,00 m od km 0+923 do km 0+970;
5.odbudowanie prawostronnego rowu przydrożnego, na odcinku 704 m od km 13+457 (0+477) do km 14+161 (1+181) DW  414;
6.odbudowanie lewostronnego rowu przydrożnego, na odcinku 745 m od km13+459 (0+479) do km 14+204 (1+224) DW  414;
7. wykonanie 13 szt. przepustów pod zjazdami na pola, na odcinku DW 414 w obrębie miejscowości Górki i Chrząszczyce, o średnicy DN 600 mm, o długościach i w lokalizacji zgodnie z poniższym zestawieniem:
a. L=11,00 m w kmDW 414 13+551,30 (0+571,30)
b. L=11,00 m w km DW 414 13+600,51 (0+620,51)
c. L=11,00 m w km DW 414 13+649,31 (0+669,31)
d. L=11,00 m w km DW 414 13+743,61 (0+763,61)
e. L=12,00 m w km DW 414 13+875,09 (0+895,09)
f. L=9,00 m w km DW 414 14+004,10 (1+024,10)
g. L=9,00 m w km DW 414 14+142,10 (1+162,10)
h. L=9,00 m w km DW 414 14+184,52 (1+204,52)
i. L=9,00 m w km DW 414 14+065,00 (1+085,00)
j. L=9,00 m w km DW 414 14+083,05 (1+103,05)
k. L=11,00 m w km DW 414 13+898,37 (0+918,37)
l. L=13,00 m w km DW 414 13+767,01 (0+787,01)
ł. L=11,00 m w km DW 414 13+636,74 (0+656,74)
 
 
II. na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych), powstających z odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 414 Górki – Chrząszczyce  z odcinka drogi od km 12+980 (0+000) do km 13+457 (0+477) do rowu przydrożnego wylotem DN 400, zlokalizowanym w km drogi 13+457, na działce nr 886/316 am 5 obręb Górki. 
 
 W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych zlokalizowane są działki:
- obręb Górki, am 5:
  nr 886/316, nr 197, nr 200, nr 204, nr 449/201;
-   obręb Chrząszczyce am 2:
   nr 157/1, nr 190, nr 189, nr 187, nr 186, nr 182, nr 181, nr 180, nr 174, nr 173, nr 172, nr 171, nr 206/1, nr 207, nr 526/208, nr 209, nr 210, nr 212, nr 215, nr 515/216, nr 450/216, nr 382/216.
 
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. urzędowania.
 
Wykaz stron jest również do wglądu w Wydziale Gospodarki i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Prószkowie w pokoju nr 25 w godz. urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                    Z up. Starosty
                                                                                    Marek Parfimczyk
                                                                                    Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska