Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2012.BS

 

Opole, 2012-10-22

 

OŚ. 6341. 106. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,


      informację o wszczęciu w dniu 5 października 2012 r., postępowania na wniosek p. Adama Piętki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin,  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego szczególne korzystanie z wód:  na odprowadzanie mieszaniny ścieków, istniejącym wylotem ścieków do Kanału Magnuszowickiego w km 4+060, za pośrednictwem kanału otwartego o długości 54,3 m, w GRACZACH, gm. Niemodlin, w zakresie:

- ścieków przemysłowych, oczyszczanych w osadniku – popłuczyn (z płukania filtrów) ze stacji uzdatniania wody komunalnego ujęcia wód podziemnych GRACZE, położonej na działce nr 173/8 km 2 obręb Magnuszowice, w ilości: Qśrd =  30,0 m3/d, Qmax r = 10 950,0 m3/rok, Qmaxh = 15,0 m3/h, o dopuszczalnych wartościach stężeń charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń:  zawiesiny ogólne  < 35 mg/l, żelazo ogólne < 10 mg/l;

- wód opadowych, oczyszczanych w osadniku, z odwodnienia terenów utwardzonych fermy drobiu położonej na działce nr 186/4 km 2 obręb Magnuszowice,   w ilości: Qśrd =  6,5 m3/d, Qmax r = 2 3540,0 m3/rok, Qmaxh = 34,4 m3/h, o dopuszczalnych wartościach stężeń charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń:  zawiesiny ogólne  < 35 mg/l, węglowodory ropopochodne  < 15 mg/l.

Lokalizacja działek w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód:

- wylot ścieków – Kanał Magnuszowicki – działka nr 581 km 2 obręb Gracze, właściciel -Skarb Państwa, trwały zarząd -Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych    w Opolu Odział w Opolu

 - rów otwarty – kanał odprowadzający ścieki – działka nr 186/4 km 2 obręb Magnuszowice – właściciel – Beata, Rajmund Wocka.

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-10-2012 16:22
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl