Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS

Opole, 2013-02-25

OŚ. 6341. 19. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

 

              informację o wszczęciu w dniu 07-02-2013 r., postępowania na wniosek Pani Agnieszki Maślak Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 21-01-2013 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-30/13 z dnia 05-02-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania istniejącym lewobrzeżnym wylotem (ø 400 mm) do Kanału Młynówka w km 0+200, oczyszczanych w separatorze, wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia rejonu ulicy Piastowskiej na wyspie Pasieka w Opolu,   ze zlewni o powierzchni całkowitej Fc= 0,851 ha, zredukowanej Fzr = 0,694 ha, w obliczeniowej ilości: Qobl = 87,56  l/s przy q = 126,31 l/s ha dla p – 50 % .

 

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 9/4 am 43 obręb Opole, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu.

 Zgodnie z wnioskiem uzupełniającym (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 20-02-2013 r.) dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Odry w km 155+390, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/14/2003 z dnia 22-04-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone

 

 
      

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    25-02-2013 13:22
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl