Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP

Opole, 2013-02-26

OŚ.602.10.2012.EP

 

 

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU  POWIATU  OPOLSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

  Zarząd Powiatu Opolskiego

 informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 20012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Pismem znak WOOŚ.411.10.30.2012.ER z dnia 05.12.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu po przeanalizowaniu wniosku wskazał, że projektowany dokument nie jest dokumentem wymienionym w art. 46 pkt 2 ustawy, ponieważ nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku dokumentów innych niż wymienione w art. 46 zastosowanie mają przepisy art. 47 ustawy.

Pismem znak NZ.9022.1.194.2012.JG z dnia 20.12.2013 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji zapisów „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Zgodnie z art. 47 w związku z art. 57 pkt 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu prośbą o stwierdzenie czy dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WOOŚ.411.1.26.2013.ER z dnia 19.02.2013 r. stwierdził, że dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” nie istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu (bip.powiatopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.

 

                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                 ZARZĄDU POWIATU
 
                                                                                                       Henryk Lakwa
Metryczka
  • opublikowano:
    07-03-2013 13:11
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl