Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2013.BS

 

Opole, 2013-03-18

OŚ. 6341. 20. 2013. BS

Informacja  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


       Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),     

          podaję do publicznej wiadomości,

 

  informację CTC Clatronic Sp. z o.o., 49-120 Karczów, ul.Opolska 1a, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce nr 561/7 am 3 w Karczowie oraz drogi dojazdowej o łącznej powierzchni całkowitej Fc = 1,6681 ha, istniejącym wylotem ścieków do rzeki Dożyny w km 16+175, w ilości: Qobl =  204,0 l/s, Qmax r = 8782,54 m3/rok, Qmaxh = 183,6 m3/h, o dopuszczalnych wartościach stężeń charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń:  zawiesiny ogólne  < 35 mg/l, węglowodory ropopochodne  < 15 mg/l.         

Lokalizacja działek w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód: działka nr 560 km 3 obręb Karczów, właściciel -Skarb Państwa, trwały zarząd – Marszałek Województwa Opolskiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu Odział w Opolu).

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2013 11:02
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl