Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS

 

 

Opole, 2013-04-11

OŚ. 6341. 25. 2013. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),  

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 25-02-2013 r., postępowania na wniosek Prezydenta Miasta Opola (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 05-02-2013 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-38/13 z dnia 19-02-2013 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania, oczyszczonych (w osadniku i separatorze) wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia terenu, obejmującego północną część dzielnicy Śródmieście ograniczoną ulicami: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Monte Casino, Plebiscytową (do ul.Kośnego), Waryńskiego, Gen. Andersa, oraz Grunwaldzką w OPOLU.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych następuje do rzeki Odry, istniejącym prawobrzeżnym wylotem ścieków ø 1000 mm, zlokalizowanym w km rzeki 152+570 -  wylot ozn. jako O-5.

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 40,00 ha, zredukowana Fzr = 16,56 ha.

Obliczeniowa ilości wód opadowych Qobl = 858,0 l/s przy q = 51,8 l/s ha.

 Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 39/2 am 24 obręb Opole, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu,

- działka nr 40/17 am 24 obręb Opole, właściciel Gmina Opole.

 Zgodnie z wnioskiem uzupełniającym (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 04-03-2013 r.) dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Odry w km 152+570, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/18/2003 z dnia 28-04-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone.

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 7 dni, licząc od  dnia wywieszenia nin. informacji, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi. Dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul.1 Maja 29, pok.209. 

 

 Z up.Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy