Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 11 lipca 2013 r.

OŚ. 6341. 65. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),          

 

podaję do publicznej wiadomości,

              informację o wszczęciu w dniu 19 czerwca 2013 r., postępowania na wniosek Pani Heleny Zając z firmy GEOMEL Projektowanie i Nadzór Budownictwa Wodno – Melioracyjnego, 47-100 Szczepanek, ul. Polna 11  (pismo z dnia 10-06-2013 r.), działającej na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (postanowienie znak ZW-7107-101/13 z dnia 14-06-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie, oczyszczonych  wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej nr 1434 O - ulicy 1 Maja w miejscowości ŁĄKI  KOZIELSKIE, gm. Leśnica, powiat Strzelce Opolskie:

1.  Istniejącymi wylotami:

     a) lewobrzeżnym o średnicy ø 300 mm, oznaczonym jako W1,

     b) prawobrzeżnym o średnicy ø 300 mm, oznaczonym jako W2,

     do rzeki Łęcka Woda w km 4+530 z  powierzchni całkowitej zlewni drogowej Fc=0,915 ha, powierzchni zredukowanej Fzr= 0,659 ha,  w ilości Qobl = 98,85 l/s przy q = 150 l/s* ha

      Lokalizacja wylotu W1oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

      - działka nr 661/11 am 4 obręb  Łąki Kozielskie, właściciel:  Gmina Leśnica

      - działka nr 673 am 4 obręb  Łąki Kozielskie, właściciel: Pietczyk Joachim, Hibner-Pietczyk Dorota 

 3. Istniejącym wylotem prawobrzeżnym o średnicy ø 300 mm, oznaczonym jako W3, do rzeki Łęcka Woda w km 4+800 z  powierzchni całkowitej zlewni drogowej Fc=0,230 ha, powierzchni zredukowanej Fzr= 0,167 ha,  w ilości Qobl = 25,05 l/s przy q = 150 l/s* ha

      Lokalizacja wylotu oraz zasięg szczególnego korzystania z wód: działka nr 280/1 am 3 obręb Łąki Kozielskie, właściciel: Marszałek Województwa Opolskiego w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach.

4.  Istniejącym wylotem czołowym o średnicy ø 600 mm, oznaczonym jako W4, do rowu melioracyjnego szczegółowego R-M w km 1+568 z  powierzchni całkowitej zlewni drogowej Fc=0,264 ha, powierzchni zredukowanej Fzr= 0,188 ha,  w ilości Qobl = 28,21 l/s przy q = 150 l/s* ha

      Lokalizacja wylotu oraz zasięg szczególnego korzystania z wód: działka nr 772 am 5 obręb Łąki Kozielskie, właściciel: Gmina Leśnica.

 


    

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    12-07-2013 10:19
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl