Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS

 

 STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 5 sierpnia 2013 r.

OŚ. 6341. 70. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 9 lipca 2013 r., postępowania na wniosek Pani Danuty Wajs  Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o., 46-045 Kotórz Mały, ul.1 Maja 5, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych charakterze ścieków bytowych (brak ścieków przemysłowych), z oczyszczalni ścieków w KOTORZU MAŁYM, istniejącym wylotem ścieków do rzeki Mała Panew zlokalizowanym w km 15+935, rowem otwartym szczelnym o długości 380 m,  w dopuszczalnej  ilości: 

- Qmaxh = 289,00 m3/h

- Qśrd = 2 780,00 m3/d

- Qmax r = 1 423 898,00 m3/rok,

z uwagi na obliczeniowe obciążenie oczyszczalni ścieków, wyrażone równoważną liczbą mieszkańców na poziomie: RLM  -  23 583, zgodnie z przepisami, dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

-  BZT5 ≤ 15 mg O2/l,

- ChZTCr ≤125 mg O2/l,     

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l, 

- azot ogólny ≤ 15 mg/l,

- fosfor ogólny ≤ 2 mg/l.

 

Lokalizacja urządzeń wodnych -wylotów ścieków oraz rowu otwartego:

- wylot z rurociągu do rowu otwartego, rów otwarty – działka nr 260/105  am 3 obręb Kotórz Mały, właściciel Gmina Turawa,

- wylot z rowu do rzeki Mała Panew –  działka nr 252/157 am 3 obręb Kotórz Mały, właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jednostka terenowa Zarząd Zlewni Środkowej Odry – Odcinek Opolski w Opolu.

Potencjalny zasięg szczególnego korzystania z wód – odprowadzania ścieków:

- w/w działki

- działka 401/1 am 3 obręb Turawa – właściciel Jolanta Sochor, Waldemar  Sochor, Węgry.

 

 

 

Z up.Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                  Geolog Powiatowy

Metryczka
  • opublikowano:
    05-08-2013 11:20
    przez: Beata Szczęsny
  • zmodyfikowano:
    05-08-2013 11:25
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl