Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 17-04-2014 r.

OŚ. 6341. 33. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),   

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 24 marca 2014 r., postępowania na wniosek Romana Guły Dyrektora Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. 45-047 Opole, ul. Waryskiego 1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,  w zakresie wprowadzania do ziemi, istniejącym drenażem rozsączającym, zlokalizowanym na działce nr 131/1 am 4 obręb Osowiec, wód opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Terenowego Wydziału Wykonawstwa OSOWIEC, przy ul. Dworcowej 3, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,1269 ha, w ilości Qobl.= 15,21 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s, Qmaxh=54,8 m3/h, Qśrd = 4,82 m3/d, Qmaxr = 986,9 m3/rok.

Zawiadamiam, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu Posterunku Energetycznego Osowiec,   udzielone Zakładowi Energetycznemu Opole SA w Opolu, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-40/03 z dnia 28-10-2003 r., zgodnie z art. 135 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie wygaszone, bowiem z dniem 31-10-2013 r. upłynął termin obowiązywania pozwolenia. 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    17-04-2014 10:12
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl