Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim

 

Opole, dnia 08.11.2011 r.


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

  

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

Fermy kur brojlerów wraz przyłączami energii, wody, kanalizacji, budowę szamba, budowę zjazdu oraz budowę budynku socjalno - biurowego w Szydłowcu Śląskim  na działkach nr 103, 102, 1508, 42/4, 101/1, 101/2 k.m.1, obręb Szydłowiec Śląski

 

Inwestor: Rajmund Wocka, Magnuszowiczki 25b, 49-156 Gracze

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu 

inspektor Jakub Kania