Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach

 

Opole, dnia 10 października 2012r. 

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

 

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, pokój 212, zostały zamieszczone dane o decyzji z dnia 10 października 2012r. Nr 897/2012, znak: WB.6740.11.1029.2012.AH, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wodociągom
i Kanalizacji w Opolu, Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, pozwolenia na budowę polegającą na przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach na
nieruchomości oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 424/2, 423/4, 423/6 i 422/2 k. m. 3, obrębu Kosorowice.

              

                

  z upoważnienia Starosty

Anna Hałenda

Inspektor w Wydziale Budownictwa

                       

Metryczka
  • opublikowano:
    10-10-2012 14:12
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl