Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I

 

Opole, dnia 28 października 2012r

WB.6744.11.10.2012.AH

 

 

OBWIESZCZENIE  

O  WYDANIU  DECYZJI  O  ZEZWOLENIU  NA  REALIZACJĘ

INWESTYCJI  DROGOWEJ

 

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. –
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją Nr 7/2012 z dnia 28 listopada 2012r., znak: WB.6744.11.10.2012.AH, udzielił Gminie Tarnów Opolski reprezentowanej przez Wójta Tarnowa Opolskiego, działającego przez Pełnomocnika Tomasza Sokulskiego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I”

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1112/98 k. m. 3, obrębu Nakło.

Wyżej wymieniona nieruchomość, przechodzi z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Tarnów Opolski, z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna,
za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych decyzjach.

 Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 203 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

/-/ Anna Hałenda

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    28-11-2012 14:35
    przez: Jarosław Sroka
  • zmodyfikowano:
    29-11-2012 14:19
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl