Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zawiadamiam,

 

że Starosta Opolski decyzją z 25 lutego 2015 r. (znak WB.6744.3.9.2014.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej wraz z przebudową przepustu, budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, rozbudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, linii napowietrznej n/n i przyłącza kablowego n/n oraz przebudową sieci teletechnicznej, w miejscowości Chróścice, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas dróg gminnych: 1751/605, 1944/607, 1943/607, 1544/607, 1545/607, 1923/607, 1951/607, 1952/607, 2143/590 k.m. 4 obręb Chróścice oraz 1342/173, 848/176, 851/176, 1067/177, 1066/177, 886/178, 887/178, 1097/179, 1098/179, 1019/180, 487/181, 565/182, 566/182, 1039/154, 1246/153, 1289/167, 1287/167, 1284/169, 1283/169, 1282/169, 1280/169, 1278/172, 1276/173, 190, 931/137 k.m. 3 obręb Chróścice,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego dróg gminnych, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych (wymiana gruntu, przebudowa przepustu): 989/153, 1245/153, 1266/165, 1290/167 k.m. 3 obręb Chróścice,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego dróg gminnych, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych, na których nastąpią ograniczenia w korzystaniu nieruchomości: 2144/590 k.m. 4 obręb Chróścice oraz 1077, 1288/167, 1286/169, 1285/169, 1281/169, 848/176, 1066/177, 887/178, 1097/179, 1098/179, 806/164, 1080/164, 487/181 k.m. 3 obręb Chróścice.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-02-2015 12:23
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl