Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006

Uchwała Nr 685/06
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
Z dnia 27 kwietnia 2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006.

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006.


§ 2


O dotacje na wsparcie realizacji w/wymienionych zadań mogą się ubiegać:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. 2003r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy,
3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


§ 3


Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych:
1. z zakresu kultury:
a) wspieranie imprez o charakterze powiatowym mające istotne znaczenie dla kultury powiatu,
b) wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu,
c) upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
e) propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego.
2. w zakresie kultury fizycznej:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu opolskiego,
b) wspieranie działań sportowych promujących powiat opolski między innymi przez Kluby Sportowe i Domy Kultury.


§ 4


Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2006 rok:
1. w zakresie kultury przeznacza się 10.000 zł
2. w zakresie kultury fizycznej przeznacza się 7.000 zł.


§ 5

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.


§ 6


Kryteria wyboru oferty:
1. ocena możliwości realizacji zadania przez ubiegający się o dotację podmiot,
2. znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,
3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania.


§ 7

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2006 r.
2. Podmiot składający ofertę:
1) zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
2) wykonuje zadania samodzielnie,
3) umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.


§ 8


Tryb wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiatopolski.pl.

§ 9


Termin i miejsce składania ofert:
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207) należy złożyć w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w dzienniku lokalnym w Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 - Sekretariat.
W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Opolu.
2.  Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Konkurs ofert kultura - 2006", lub "kultura fizyczna - 2006".
3.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez  rozpatrzenia.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.
5. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.


§ 10


W roku 2005 nie przyznawano dotacji na realizacje powyższych zadań.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.


                                                     ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO
                                                     1. Henryk Lakwa
                                                     2. Krzysztof Wysdak
                                                     3. Rudolf Mohlek
                                                     4. Irena Łysy-Cichon
                                                     5. Zygmunt Olbryt