Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007

Uchwała Nr 39/07
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 16 lutego 2007
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007.
 
Na podstawie art.32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007.
§ 2
O dotacje na wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 mogą się ubiegać:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy,
3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§ 3
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych:

1. z zakresu kultury:
a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mające istotne znaczenie dla kultury powiatu,
b) wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu,
c) upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
e) propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie powiatu
    opolskiego.
2. w zakresie kultury fizycznej:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci, 
 młodzieży i dorosłych powiatu opolskiego,
b) wspieranie działań sportowych promujących powiat opolski między innymi przez Kluby 
Sportowe i Domy Kultury.
§ 4
Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2007 rok:
1. w zakresie kultury i sztuki przeznacza się 12.000 zł
2. w zakresie kultury fizycznej przeznacza się 7.000 zł.
 
§ 5
Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
§ 6
Kryteria wyboru oferty:
1)      ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
2)      znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,
3)      ocena przewidywanych efektów realizowanego zadania,
4)      doświadczenie Oferenta w realizacji wybranego typu zadań,
5)      atrakcyjność ofert,
6)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
7)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 7
    Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2007 r.

2. Podmiot składający ofertę:
1) zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
2) wykonuje zadania samodzielnie,
3) umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
§ 8
     Tryb wyboru ofert:
1)   Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2)   Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3)   Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.powiatopolski.pl
§ 9
    Termin i miejsce składania ofert:

1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207) należy złożyć w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w dzienniku lokalnym w Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 - Sekretariat.
W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Opolu.

2.  Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Konkurs ofert kultura i sztuka- 2007", lub "Konkurs ofert kultura fizyczna - 2007".

3.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez  rozpatrzenia.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez
    Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.

5. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
§ 10
W roku 2006 dotacje na realizacje powyższych zadań wyniosły:
1. kultura: 10.000 zł,
2. kultura fizyczna: 2.000 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                              
                                                                                 ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO:
                                                                                 1. Henryk Lakwa
                                                                                 2. Krzysztof Wysdak
                                                                                 3. Rudolf Mohlek
                                                                                 4. Irena Łysy-Cichon

                                                                                
5. Leonarda Płoszaj