Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009

Uchwała Nr 468/09
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009.
 
Na podstawie art.32ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009.

§ 2
O dotacje na wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 mogą się ubiegać:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy,
3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych:
1. z zakresu kultury i sztuki:
a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mające istotne znaczenie dla 
    kultury powiatu,
b) wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu,
c) upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
e) propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie powiatu
    opolskiego.
2. w zakresie kultury fizycznej:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci,
    młodzieży i dorosłych powiatu opolskiego,
b) wspieranie działań sportowych promujących powiat opolski między innymi przez kluby
    sportowe i domy kultury.

§ 4
Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2009 rok:
1. w zakresie kultury i sztuki przeznacza się 30.000 zł
2. w zakresie kultury fizycznej przeznacza się 10.000 zł.
 
 
 
§ 5
Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
 
§ 6
Kryteria wyboru oferty:
  1. Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta.
  2. Znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych.
  3. Ocena przewidywanych efektów realizowanego zadania.
  4. Doświadczenie Oferenta w realizacji wybranego typu zadań.
  5. Atrakcyjność ofert.
  6. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 7
    Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.
2. Podmiot składający ofertę:
1) zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
2) wykonuje zadania samodzielnie,
3) umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
 
§ 8
     Tryb wyboru ofert:
1.    Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2.    Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3.    Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.powiatopolski.pl

§ 9
    Termin i miejsce składania ofert:
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207)
należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – Sekretariat w terminie do 26 lutego 2009r. W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Opolu.
2.  Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
"Konkurs ofert kultura i sztuka- 2009", lub "Konkurs ofert kultura fizyczna - 2009".
3.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez  rozpatrzenia.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez
    Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.
5. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń
    Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
    internetowej Powiatu Opolskiego.

§ 10
W roku 2008 dotacje na realizacje powyższych zadań wyniosły:
1. Kultura i sztuka: 7.190 zł:
a) VI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej – 2.570 zł
b) Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród młodzieży gimnazjalnej powiatu opolskiego poprzez zorganizowanie konkursu małych form teatralno-filmowych „ Chcę żyć bezpiecznie”  – 2.250 zł
c) IV Święto Opolskiej Pisanki – 2.250 zł
2. Kultura fizyczna: 3.307 zł:
a) Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o Puchar Starosty Opolskiego – 1807 zł
b) V Turniej Piłki Nożnej Gimnazjalistów Opola i Powiatu Opolskiego o Przechodni Puchar   Komendanta Miejskiego Policji w Opolu – 1.500 zł.
 
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO:
                                                                                 1. Henryk Lakwa
                                                                                 2. Krzysztof Wysdak
                                                                                 3. Rudolf Mohlek
                                                                                 4. Irena Łysy-Cichon
                                                                                 5. Leonarda Płoszaj