Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.

Uchwała Nr 716/10

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 22 STYCZNIA 2010 R.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.

 

Na podstawie art.32ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.

§ 2

O dotacje na wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy,
3) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych:
1) z zakresu kultury i sztuki oraz tradycji:
a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mające istotne znaczenie dla 
    kultury powiatu,
b) wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu,
c) upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
e) propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie powiatu

    opolskiego.
2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci,

    młodzieży i dorosłych powiatu opolskiego,
b) wspieranie działań sportowych promujących powiat opolski między innymi przez kluby

    sportowe i domy kultury.

§ 4

Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2010 rok:
1) w zakresie kultury i sztuki oraz tradycji przeznacza się 30.000 zł
2) w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się 15.000 zł.

 

§ 5

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.

 

 

 

 

§ 6

 

 

 Kryteria wyboru oferty:

1) Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta.

2)  Znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych.

3)  Ocena przewidywanych efektów realizowanego zadania.

4)  Doświadczenie Oferenta w realizacji wybranego typu zadań.

5)  Atrakcyjność ofert.

6)  Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania.

7)  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§ 7

1) Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy

do 15 grudnia 2010 r.
2.  Podmiot składający ofertę:
1)  zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
2)  wykonuje zadania samodzielnie,
3)  umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

 

§ 8

Tryb wyboru ofert:
1)    Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2)   Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3)    Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiatopolski.pl

§ 9

Termin i miejsce składania ofert:
1)  Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207)
należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – Sekretariat w terminie do 19 lutego 2010r. W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Opolu.

2)  Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Konkurs ofert kultura i sztuka- 2010", lub "Konkurs ofert kultura fizyczna - 2010".
3)  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez  rozpatrzenia.
4)  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez
     Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.
5)  Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń
     Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
     internetowej Powiatu Opolskiego.

 

 

 

 

§ 10

 

W roku 2009 dotacje na realizacje powyższych zadań wyniosły:

1)  Kultura i sztuka: 30.000 zł:

a)  VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej – 2.700zł,

b)  Opolski Konkurs na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej Oceany – 8.000 zł,

c)  V Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym  – 2.440 zł,

d)  XVI Regionalny Konkurs Literacki Ze Śląskiem na Ty – 5.000 zł,

e)  Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza Śląskie Śpiewanie – 3.300 zł,

f)   Międzynarodowy Konkurs Satyryczny Karpik 2009 – 8.560 zł.

2)  Kultura fizyczna: 10.000 zł:

a)  Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci,

     młodzieży i dorosłych Powiatu Opolskiego-rajd rowerowy – 1.500 zł

b)  Organizacja VI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Seniorów Powiatu

     Opolskiego – 3.000 zł,

c)  Organizacja XVII Rajdu Rowerowego Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego przez

     Bory Niemodlińskie –  1.000 zł,

d)  Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Starosty Opolskiego – 1.250 zł,

e)  Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych – Komprachcickie Mikołajki
    – 1.250 zł,

f)  Powiatowa Liga Halowa Piłki Nożnej – 2.000 zł

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO:
1. Henryk Lakwa.................
2. Krzysztof Wysdak............
3. Rudolf Mohlek.................
4. Irena Łysy-Cichon............
5. Leonarda Płoszaj..............