Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.

 

Uchwała Nr 108/11

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 1 marca 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.

 

Na podstawie art.32ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.

 

§ 2

 

O dotacje na wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy.

§ 3

 

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych:
1) z zakresu kultury i sztuki:
a)  wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mające istotne znaczenie dla 
     kultury i tradycji Powiatu Opolskiego,
b)  wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Opolskiego,
c)  upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Opolskiego

     w kraju i za granicą,
d) edukacja kulturalna i propagowanie sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
     zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego,
e)  propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Powiatu

     Opolskiego,

f)   rozwijanie zainteresowań kulturą Powiatu Opolskiego.
2)  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)  organizacja i koordynacja zawodów sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci,

     młodzieży i dorosłych Powiatu Opolskiego,

b)  uczestnictwo mieszkańców Powiatu Opolskiego w imprezach sportowych i sportowo-
     rekreacyjnych o charakterze powiatowym, krajowym i międzynarodowym,
b)  wspieranie działań sportowych promujących Powiat Opolski.

 

§ 4

 

Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2011 rok:
1)  w zakresie kultury i sztuki oraz tradycji przeznacza się 50.000 zł
2)  w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się 20.000 zł.

 

§ 5

 

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego dostępny w na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.

 

§ 6

 

Kryteria wyboru oferty:

1.  Wartość merytoryczna projektu:

a)  opis realizacji zadania (0-5pkt),

b)  zakładane rezultaty ( 0-5 pkt).

2.  Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania, informacje o

     kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania ( 0-10pkt)

3.  Koszt realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem stawek i kosztów wynagrodzeń 
    odpowiedni do planowanych działań (0-10pkt).

4. Spójność harmonogramu z opisem realizacji zadania ( 0-10pkt).

5. Finansowy wkład własny w realizację zadania w porównaniu z wnioskowana kwotą  
    dotacji (25%-49% wkład własny 1pkt, 50%-70% wkład własny 2pkt, 71%-75% wkład
    własny 3pkt)`

6. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania, możliwość realizacji zadania przez
    podmiot przedstawiający ofertę:

a)  baza lokalowa i zasoby rzeczowe (0-7pkt)

b)  zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu (0-3pkt)

 7. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu ( 0-5pkt).

 

§ 7

 

1.  Termin i warunki realizacji zadania:
     Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy    

     do 15 grudnia 2011 r.
2.  Podmiot składający ofertę:
a)  zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
b) wykonuje zadania samodzielnie,
c) umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

 

§ 8

 

Tryb wyboru ofert:
1.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 45 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2.  Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3.  Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń
     Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
     internetowej Powiatu Opolskiego.

 

§ 9

 

Termin i miejsce składania ofert:
1.  Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych w Rozporządzeniu  
      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru  
      oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru

      sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy złożyć w
      Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – Sekretariat
w

      terminie do 25.03.2011r. W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą
     decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu.

2.  Druki ofert, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania

publicznego (określone w drodze Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. 2011r. Nr 6, poz.25) dostępne są na stronie internetowej: www.powiatopolski.pl oraz www.bip.powiatopolski.pl .

3.  Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w
      następujący sposób:
"Konkurs ofert kultura i sztuka- 2011", lub "Konkurs ofert kultura
      fizyczna - 2011"
.
4.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez  rozpatrzenia.
5.  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez
      Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.
6.  Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń
      Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
      internetowej Powiatu Opolskiego.

7.  Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane
      
przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

 

§ 10

 

W roku 2010 dotacje na realizacje powyższych zadań wyniosły:

1.  Kultura i sztuka: 30.000 zł:

a)  VI Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym i warsztatami pisania jaj dla   dzieci i młodzieży szkolnej, połączonymi z pogadankami na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych na Śląsku Opolskim – 3.060 zł,

b)  Przegląd Piosenki Dziecięcej Śląskie Śpiewanie im. Prof. Adolfa Dygacza– 4.000 zł,

c)  XVII Regionalny Konkurs Literacki „ Ze Śląskiem na Ty” – 5.900 zł,

d)  Jarmark Bożonarodzeniowy 2010 w Opolu – 4.500 zł,

e)  Wirtualny Zamek Niemodlin – 2.540 zł,

f)  Konkurs na realizacje małych form teatralno-filmowych Chcę żyć bezpiecznie – 5.000 zł,

g)  Koncerty i warsztaty instrumentalne w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest – 5.000 zł.

2.  Kultura fizyczna: 15.000 zł:

a)  Zawody Żużlowe Ćwierćfinał indywidualnych mistrzostw Polski w ramach obchodów

     50- lecia Opolskiego Sportu Żużlowego na ziemi opolskiej – 3.500 zł,

b)  Organizacja XVIII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie – 1.550 zł,

c)  Powiatowy Turniej piłki Ręcznej Młodzików o Puchar Starosty Opolskiego – 2.580 zł,

d)  Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty

     Opolskiego –  2.310 zł,

e)  Powiatowa Liga Halowa Piłki Nożnej – 2.700 zł,

f)  Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Opolskiego – 1.200 zł,

g)  Turniej Siatkówki Dziewcząt Komprachcicka Jesień 2010 – 1.160 zł.

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO:
                                                 
1. Henryk Lakwa
                                                  2. Leonarda Płoszaj
                                                  3. Krzysztof Wysdak
                                                  4. Sybilla Stelmach