Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.

 PDFUchwała 458 Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (325,04KB) - zmiana regulaminu (termin składania ofert)
 

PDFUchwała 459 Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (297,06KB) - zmiana ogłoszenia (termin składania ofert)

Uchwała Nr 421/12
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2012r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
Na podstawie art.32ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
 
§ 2
O dotacje na wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy.
 
§ 3
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych:
  1. W zakresie kultury i sztuki:
a)      wspieranie imprez o charakterze powiatowym mające istotne znaczenie dla kultury i tradycji Powiatu Opolskiego,
b)      wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Opolskiego,
c)      upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Opolskiego w kraju i za granicą,
d)      edukacja kulturalna i propagowanie sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałej na terenie Powiatu Opolskiego,
e)      propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego,
f)        rozwijanie zainteresowań kulturą Powiatu Opolskiego,
g)      organizowanie wydarzeń artystycznych mających wpływ na promocję Powiatu Opolskiego na terenie kraju i za granicą,
h)      wspieranie twórczości   i   edukacji   artystycznej   osóbniepełnosprawnych.
  1. W zakresie kultury fizycznej:
a)     organizacja imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzież zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego,
b)     organizacja i koordynacja zawodów sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Powiatu Opolskiego,
c)      uczestnictwo mieszkańców Powiatu opolskiego w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, krajowym, międzynarodowym,
d)      wspieranie działań sportowych promujących Powiat Opolski między innymi poprzez stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje,
e)     wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Opolskiego,
f)       wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów sportowych, turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Powiatu Opolskiego.
 
§ 4
Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2012 rok:
1)  w zakresie kultury i sztuki oraz tradycji przeznacza się 35.000 zł
2)  w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się 20.000 zł.
 
§ 5
Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego dostępny w na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
 
§ 6
Kryteria wyboru oferty:
1. Wartość merytoryczna projektu:
a)  opis realizacji zadania (0-5pkt),
b)  zakładane rezultaty ( 0-5 pkt).
2.  Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania, informacje o
     kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania ( 0-10pkt)
3.  Koszt realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem stawek i kosztów wynagrodzeń odpowiedni do planowanych działań (0-10pkt).
4. Spójność harmonogramu z opisem realizacji zadania ( 0-10pkt).
5. Finansowy wkład własny w realizację zadania w porównaniu z wnioskowana kwotą  
    dotacji (25%-49% wkład własny 1pkt, 50%-70% wkład własny 2pkt, 71%-75% wkład
    własny 3pkt)`
6. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania, możliwość realizacji zadania przez
    podmiot przedstawiający ofertę:
a)  baza lokalowa i zasoby rzeczowe (0-7pkt)
b)  zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu (0-3pkt)
 7. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu ( 0-5pkt).
 
§ 7
1.  Termin i warunki realizacji zadania:
     Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy    
     do 15 grudnia 2012 r.
2.  Podmiot składający ofertę:
a)  zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
b) wykonuje zadania samodzielnie,
c) umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
 
§ 8
Tryb wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 45 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń    Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
 
§ 9

Termin i miejsce składania ofert:

1.  Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 – Sekretariat w terminie do 17.03.2012r. do godz. 15,00. W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu.

2.  Druki ofert, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego (określone w drodze Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. 2011r. Nr 6, poz.25) dostępne są na stronie internetowej: www.powiatopolski.pl oraz www.bip.powiatopolski.pl .

3.  Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Konkurs ofert kultura i sztuka- 2012", lub "Konkurs ofert kultura fizyczna - 2012".

4.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

5.  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.

6.  Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.

7.  Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

 

§ 10
W roku 2011 dotacje na realizacje powyższych zadań wyniosły:
1.  Kultura i sztuka: 36.850 zł:
a)  Wycieczka dwudniowa „Książ i okolice” dla członków Polskiego Związku Niewidomych
      Koło Opole Powiat, Polski Związek Niewidomych
b)  Przygotowanie i edycja książki pt. „Więźniowie obozu pracy przymusowej w Klein Mangersdorf w prowincji górnośląskiej w latach 1941-1942” – 10.000 zł, Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
c) „Chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie” – 4.450 zł, Fundacja PRO-LEGE w Opolu
d)  Koncerty połączone z warsztatami XX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST – 10.000 zł, Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Opole,
e) XIII Mistrzostwa Polski Mażoretek – XI Międzynarodowe Spotkania Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich – Opole – 10.000 zł, Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich- Opole.
 
§ 11
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO:
                                       1Henryk Lakwa
                                                 2. Leonarda Płoszaj 
                                                 3. Krzysztof Wysdak 
                                                 4. Sybilla Stelmach
5. Zofia Kotońska