Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EKOPORTAL - Informacja o środowisku i jego ochronie

Starostwo Powiatowe w Opolu  zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Powiatu Opolskiego.

 

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

z terenu Powiatu Opolskiego od roku 2010

 


ARCHIWUM

Podane niżej odnośniki kierują do 9 archiwalnych spisów kart informacyjnych, które tworzone były w ramach każdej z kategorii dokumentów do roku 2009 włącznie:

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karta typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne


Karta typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Karta typu D
Polityki, strategie, plany lub programy


Karta typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii


Karta typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Karta typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia


Karta typu I
Inne dokumenty

 

Wyszukiwanie archiwalnych kart informacyjnych wytworzonych do roku 2009 włącznie