Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.

PDFUchwała Nr LXV-433-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w 2024r.pdf (261,04KB)
 

ROK 2024
UCHWAŁA NR LXV/433/24
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2024 r.


w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2024


Działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXX/220/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 5 maja 2021 r. poz. 1239), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje;
§ 1.
Przyznaje się dotację celową w roku budżetowym 2024:
1) Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Wymianą pokrycia dachowego na kościele św. Szczepana w Brynicy – etap II-gi w kwocie 19.008,00 zł;
2) Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Wykonaniem prac konserwatorskich na ścianach prezbiterium i ścianie tęczowej z kościoła p.w. św. Szczepana w Brynicy w kwocie 19.008,00 zł;
3) Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja w Grabinie, ul. Krótka 10, 49-100 Niemodlin na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją i restauracją rzeźby św. Jana Nepomucena w kościele pw. św. Mikołaja w Grabinie w kwocie 5.422,00 zł;
4) Gminie Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Modernizacją obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa” – modernizacja dachu wraz z wykonaniem podświetlenia zewnętrznego” w kwocie 22.809,00 zł;
5) Gminie Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice na prace przy zabytku wpisanym do gminnego rejestru zabytków związane z Remontem dachu zabytkowej kaplicy dzwonnicy w Dańcu przy ul. Dąbrowickiej w kwocie 10.944,00 zł;
6) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją barokowej kazalnicy z kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie w kwocie 22.809,00zł.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady
 Powiatu Opolskiego
/-/ Stefan Warzecha


PDFUchwała Nr LV-369-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ..pdf (277,53KB)
 

ROK 2023
UCHWAŁA NR LV/369/23
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.


w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2023


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXX/220/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 5 maja 2021 r. poz. 1239), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyznaje się dotację celową w roku budżetowym 2023:
1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją barokowego, drewnianego, złoconego i polichromowanego ołtarza p.w. św. Franciszka z kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie w kwocie 26.358,00 zł;
2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pełną konserwacją techniczną i estetyczną zagrożonego zniszczeniem ruchomego wyposażenia z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim – Etap II w kwocie 31.224,00 zł;
3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Grabinie, ul. Krótka 10 , 49-100 Niemodlin na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją posadzki marmurowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Grabinie w kwocie 18.244,00 zł;
4) Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Wymianą pokrycia dachowego na kościele św. Szczepana w Brynicy – etap I-szy w kwocie 24.174,00 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                             Powiatu Opolskiego
                                                                                            /-/ Stefan Warzecha


PDFUchwała Nr XLII-297-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (197,55KB)
 

ROK 2022

UCHWAŁA NR XLII/297/22
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2022

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXX/220/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 5 maja 2021 r. poz. 1239), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację celową w roku budżetowym 2022: 

1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją barokowego, drewnianego, złoconego i polichromowanego ołtarza p.w. św. Rodziny z kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” w kwocie 56.653,33 zł;
2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pełną konserwacją techniczną i estetyczną zagrożonego zniszczeniem ruchomego wyposażenia z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolski” w kwocie 43.346,67 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady
 Powiatu Opolskiego
/-/ Stefan Warzecha

 


Rok 2021

PDFUCHWAŁA NR XXXII-230 -21 W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI NA ZABYTKI W 2021r.pdf (463,70KB)

UCHWAŁA NR XXXII/230/21
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
 Z DNIA 17 CZERWCA 2021r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2021.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXX/220/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 5 maja 2021 r. poz. 1239), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację celową w roku budżetowym 2021: 

1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich ul. Opolska 37, 46-061 Zimnice Wielkie, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją obrazu św. Rocha z I poł. XIX w.” w kwocie 5.415,00 zł;
2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, ul. Stawowa 2, 46-046 Bierdzany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z  „Fumigacją  –  gazowanie drewnianego zabytkowego  kościoła  w Bierdzanach”  w  kwocie 27.025,00 zł;
3) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi  przy  polichromowanym  i  złoconym ołtarzu  z  kaplicy bocznej kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” w kwocie 67.560,00 zł.   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady
 Powiatu Opolskiego
/-/ Stefan Warzecha


Rok 2020

PDFInformacja w sprawie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2020 r.pdf (116,72KB)

 


Rok 2019

UCHWAŁA NR IX/60/19

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

Z DNIA 30 MAJA 2019r.

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. poz. 3339), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§1

Przyznaje się dotację celową:

 1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina, ul. ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją techniczną i estetyczną grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” (XVI-XVII w.) z gotyckiej kaplicy Św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim w kwocie 26.274,00zł.
 2. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu -ul. Górki 4, 46-030 Murów,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pracami konserwatorskimi obrazu „Grupa Ukrzyżowania” z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie  33.701,00 zł.
 3. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu -ul. Górki 4, 46-030 Murów,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pracami remontowymi systemu powietrznego organów z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie 40.025,00zł.   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

 


ROK 2018

UCHWAŁA NR XXX/VIII/279/18

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2018 r.  

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. poz. 3339), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację celową:

 1. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4, 46-030 Murów,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi ambony z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździuw kwocie 28.972,64 zł.
 2. Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Prószkowie, pl. Rynek 19,46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Odwilgoceniem murów kościoła pw. Św. Jerzego w Prószkowie i skotwienie rozszczelniającego się muru kościoła” w kwocie 86.472,86 zł.    
 3. Gminie Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena z 1755 r." w kwocie 6.086,39  zł.
 4. Gminie Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena z 1870 r." w kwocie 3.322,83  zł.
 5. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Antoniego, ul. Kościelna 4, 46-022 Luboszyce, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Robotami budowlanymi w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Luboszycach" w kwocie 14.953,63 zł.
 6. Osobie fizycznej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Zamkiem Karłowice XVI w. Ratunkowy remont - kontynuacja. Stabilizacja przypór i ścian - Etap I" w kwocie 30.333,40 zł.
 7. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Rocha, ul Szkolna 5, 49-130 Tułowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi płyty nagrobnej Henryka von Dreske umieszczonej w murze otaczającym kościół parafialny pw. Św. Rocha w Tułowicach" w kwocie 29.858,25 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


ROK 2017

UCHWAŁA NR XXX/212/17

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 25 maja 2017 r.

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2017 r.  

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) i § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację celową:

 1. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4, 46-030 Murów,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją i renowacją Krucyfiksu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździuw kwocie 6.800,00 zł.
 2. Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Prószkowie, pl. A. Zawadzkiego 19,46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Prowadzeniem robót budowlanych w zakresie wymiany okien w kościele p.w. Św. Jerzego w Prószkowie” w kwocie 64.000,00 zł.    
 3. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracą konserwatorską przy drewnianych zabytkach: chrzcielnicy oraz krucyfiksu z konsolą  z kościoła pw. Imienia NMP w Szydłowcu Śląskim”  w kwocie 41.500,00 zł. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

 


ROK 2016

 

UCHWAŁA NR XIX/124/16

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

Z DNIA 19 maja 2016r.

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  w 2016 r. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) i § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§1

Przyznaje się dotację celową:

 1. Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka - ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Remont konserwatorsko-budowlanego z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji zewnętrznej drugiej elewacji południowej (szczyt – fasada) i elewacji wschodniej Domu Zakonnic w Czarnowąsach – etap II część 4 (kontynuacja)w kwocie 25.872,00 zł.
 2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, ul. Górki 4, 46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją konfesjonału z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana  Jezusa w Zagwiździu w kwocie 13.656,54 zł.   
 3. Rzymskokatolickiej Parafii Św. Rocha w Starych Budkowicach,  ul. Zagwiździańska 2, 46-030 Stare Budkowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Wymianą pokrycia dachowego w kościele parafialnym św. Rocha  w Starych Budkowicach w kwocie 10 780,00 zł.
 4. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach, ul. Kościelna 4,  46-022 Luboszyce, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Wykonaniem renowacji elewacji wieży kościoła pw. św. Antoniego w Luboszycach        w kwocie 28.131,46 zł.                                                                               
 5. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Niemodlinie, ul. Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z wykonaniem Konserwacji i restauracji polichromii ściennych      w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie –  III etap w kwocie 17.248,00 zł.
 6. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane  z Wykonaniem prac konserwatorskich przy drzwiach głównych oraz bocznych w kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy w kwocie 4.312,00zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

 


Rok 2015

 

UCHWAŁA NR VIII/50/15

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

Z DNIA 18 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r.

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) i § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§1

Przyznaje się dotację celową:

 1. Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka - ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Remontem konserwatorsko-budowlanym z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji zewnętrznej drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic w Czarnowąsach - etap II ,część 3 w kwocie 41 750,00zł.

 2. Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrząstowicach, ul. Szkolna 3, 46-053 Chrząstowice , na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją i restauracją prospektu organowego wraz z instrumentem, 1929r. z Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach w kwocie 14 915,61 zł.

 3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. M. B. Częstochowskiej i Św. Wojciecha, ul. Częstochowska 138, 46-041 Grodziec, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją organów Schlag & Sohne opus 342 w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu w kwocie 16 700,00 zł.

 4. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Tułowicach, ul. Szkolna 5, 49-130 Tułowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją i restauracją organów, po 1928r. firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach w kwocie 19 423,81 zł.

 5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 18, Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z wykonaniem Konserwacji 3 obrazów na płótnie: św. Anny Samotrzeć z XVIII w.; św. Jana Nepomucena z 1 poł. XIX w. oraz św. Walentego z XVIII w. z kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim. w kwocie 7 210,58 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

 


 

Rok 2014

 

UCHWAŁA NR XXXVII/269/14

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

Z DNIA 5 CZERWCA 2014 r

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014 r.

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

 

§1

 Przyznaje się dotację:

    1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 37, 46-061 Źlinice,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z konserwacją techniczną oraz estetyczną obrazu sztalugowego na płótnie Jana Degotschena  z Prószkowa „Matka Boska z Dzieciątkiem i Św. Janem Chrzcicielem” z 1801r. w kwocie 12.378,00zł.

2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach,  ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z konserwacją 4-ech sztuk Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach w kwocie 11.101.00zł.

3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, ul. Górki 4, 46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z konserwacją techniczną i estetyczną 10 sztuk Rzeźb Świętych na konsolach w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie 13.207,00zł.

4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie, Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z konserwacją techniczną polichromii ściennych w prezbiterium kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie – całość ściany wschodniej i południowej prezbiterium, datowanie malowideł : z XIV, 1650r. i z I ćw. XVIII w. w kwocie 11.789,00zł.

5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie – kościół filialny p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim, Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z wykonaniem nowej posadzki w kościele filialnym p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim w kwocie 11.789,00zł.

6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z konserwacją witraży z malaturą z początku XX w. w kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy w kwocie 14.736,00zł.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

 

 


 

 Rok 2013

                                                

UCHWAŁA NR XXVIII/206/13

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

Z DNIA 25 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i § 10 uchwały nr XXVII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

 

§1

Przyznaje się dotację:

 

 1. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich Ambony i Chrzcielnicy
  w kwocie        19 000 zł.
 2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich polichromii ściennych prezbiterium kościoła w Niemodlinie – całości ściany północnej prezbiterium  i fragmentu sklepienia wzdłuż całej szerokości północnej  
  w kwocie        18 000 zł.
 3. Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 37, 46-061 Zimnice Wielkie, na prace przy zabytku wpisanym do     rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich - obraz sztalugowy na płótnie „Koronacja Matki Boskiej” z I poł. XVIII w.  
  w kwocie        13 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

 § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

 

 


Rok 2012

 

UCHWAŁA NR XVIII/133/12
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
Z DNIA 31 MAJA 2012 R.

 

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i § 10 uchwały nr XXVII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16, poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

 

§1

Przyznaje się dotację:

1)   Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich głównego Ołtarza barokowego celem wydobycia i zachowania historycznej warstwy malarskiej przedmiotowego obiektu w kwocie 33 000 zł.

 

2) Gminie Dąbrowa ul. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, celem przywrócenia historycznego wyglądu rzeźby św. Jana Nepomucena z Dąbrowy w kwocie 17 000 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

 
§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 

 

 


 

 

Rok 2011  

 

UCHWAŁA NR VIII/60/11
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 R.

 

 

 

 

 

  

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.

 

Na podstawie art.12 pkt. 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i § 10 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. nr 16, poz. 237), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

 
§1

Przyznaje dotację z budżetu Powiatu Opolskiego dla :

1)        Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, ul. Wolności 20,  46-025 Jełowa na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, związanych z odtworzeniem więźby dachowej i pokrycia dachowego w kościele parafialnym w Jełowej,

 

w kwocie 50 000 zł.

 

2)        Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, związanych z wymianą drewnianej stolarki okiennej na aluminiową z zachowaniem podziałów i kolorystyki w kościele parafialnym w Starych Siołkowicach,

 

 

w kwocie 25 000 zł.

 

 

 

 

 

3)        Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Krasiejowie, ul. Spóracka 14,  46-040 Ozimek na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, związanych z wymianą pokrycia dachowego z zachowaniem rodzaju dachówki – ceramiczna karpiówka koloru czerwonego oraz wymiany odeskowania konstrukcji dachu w kościele parafialnym w Krasiejowie

 

 

w kwocie 25 000 zł.

 

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

 
§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

 

 


 

W związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2011 r. naborem wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków na obszarze powiatu opolskiego wpłynęło 5 wniosków z czego trzy spełniały wszystkie wymogi formalne.

Dwa wnioski:

- Domu Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach,

- Pani Heleny Wolanin z miejscowości Karłowice (gm. Popielów),

 zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

 


Rok 2010

 

UCHWAŁA NR XXX/221/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2010 R.

  
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
 
 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i § 10 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. nr 16, poz. 237), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
 
§1
Przyznaje dotację z budżetu Powiatu Opolskiego dla :
1)      Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, ul. Wolności 20, 46-025 Jełowa na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, celem zachowania od dewastacji i zniszczenia pokrycia dachowego w kościele filialnym  w Grabiu

w kwocie 50 000 zł.
2)      Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Prószkowie, pl. A. Zawadzkiego 19, 46-060 Prószków na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, celem zahamowania procesu destrukcji zabytkowej substancji rzeźb św. Jana Nepomucena  
w kwocie 19 000 zł.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
 

 

UCHWAŁA NR XXX/222/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2010 R.
 
 
            w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/207/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
 
 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i § 10 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. nr 16, poz. 237), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
 
§1
 
Uchyla się zapis § 1 ust. 2 uchwały nr XXXI/207/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
 
 
UCHWAŁA NR XXXI/207/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
Z DNIA 22 KWIETNIA 2010 r.
 
 
 
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
 
 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn, zm.) i § 10 uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
§1
 
Przyznaje dotację z budżetu Powiatu Opolskiego dla :
 1. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
  w zakresie prac konserwatorskich, celem zahamowania procesu destrukcji zabytkowej substancji przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa - 
  w kwocie         26 000 zł.
 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Prószkowie, pl. A. Zawadzkiego 19,
  46-060 Prószków na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, celem zahamowania procesu destrukcji zabytkowej substancji rzeźb barokowych św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Loyoli -
  w kwocie         19 000 zł.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
 
 
§ 3.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.
 

 

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010