Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

UCHWAŁA  Nr 1517/14
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach  2015-2019 realizacji  zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Opolskiego w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.), celem zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 01 stycznia 2004r.

§ 2 

1.     Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie  realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

2.        Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zarząd Powiatu Opolskiego:

1.      Henryk Lakwa

2.      Leonarda Płoszaj

3.      Krzysztof Wysdak

4.      Zofia Kotońska

5.      Sybilla Stelmach