Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym

Uchwała Nr 1566/14

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 25 listopada 2014r.

 

w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji konkursowej i wyboru ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 – 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

       Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm./ i art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U.z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr 1517/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2015 – 2019 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

  

§1

 Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2015 – 2019 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

§2

 Przyznaje się dotację na wspieranie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej następującym oferentom:

      1.            Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka z siedzibą w Katowicach ul. Leopolda 1-3

zadanie:

Zapewnienie w latach 2015 – 2019 opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. przez Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach przy Pl. Klasztornym 2.

Wysokość środków publicznych dotacji przekazanych w latach 2015 – 2019 na realizację zadania wynosi 11.000.000zł., która będzie uzależniona od liczby mieszkańców   i wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dany rok budżetowy.

      2.    Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy  ul. Kłodzkiej 25.

zadanie:

Zapewnienie w latach 2015 – 2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 11.

Wysokość środków publicznych dotacji przekazanych w latach 2015 – 2019 na realizację zadania wynosi 950.000zł., która będzie uzależniona od liczby mieszkańców  i wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dany rok budżetowy.

 

§3

 Zasady realizacji zadania  zostaną  określone w umowach.

  

§4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Opolu.

  

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1.      Henryk Lakwa

2.      Leonarda Płoszaj

3.      Krzysztof Wysdak

4.      Zofia Kotońska

5.      Sybilla Stelmach