Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Treść uchwały Rady Powiatu Opolskiego została opublikowana Dz.Urzęd.Woj.Opol. z dnia 11 czerwca 2018 r. pod poz. 1731
http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1731/
 

UCHWAŁA NR XL/292/18

Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 443 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Spółki wodne, działające na terenie Powiatu Opolskiego, mogą otrzymywać pomoc finansową z budżetu Powiatu Opolskiego w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Opolskiego.

§ 2.

1. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 60% wartości wykonywanych zadań, określonych w § 1.

2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w § 2 ust. 1, będzie określana w budżecie powiatu na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Powiatu Opolskiego.

§ 3.

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 1 oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Powiatu Opolskiego na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań, określonych w § 1 niniejszej uchwały, w danym roku budżetowym;

2) termin składania wniosków;

3) przykładowy wzór wniosku.

3. Termin ustalony na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w ust.1.

§ 4.

1. Dotacje celowe na realizację zadań, objętych niniejszą uchwałą, przyznawane
są na wniosek złożony przez spółkę wodną.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej;

2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej uchwały budżetowej spółki wodnej;

5) przedmiar robót z określoną wartością zadania.

3. Zarząd Powiatu Opolskiego ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku.

4. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację celową, na realizację zadań określonych w §1, uwzględnia się ocenę możliwości ich realizacji przez spółkę wodną oraz przewidywane efekty ich realizacji w celu uzyskania należytego funkcjonowania urządzeń wodnych.

6. Kompletny wniosek rozpatruje się w terminie do 60 dni od daty wpływu.

§ 5.

1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się po przyjęciu przez Radę Powiatu Opolskiego zapisów o przeznaczeniu środkach finansowych na dotacje dla spółek wodnych w uchwale budżetowej.

2. Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Powiatu Opolskiego podejmuje decyzję, co do przyznania dotacji, kierując się ich poprawnością i merytoryczną zawartością.

3. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 6.

1. Podstawą udzielenia spółce wodnej dotacji celowej, na realizację zadań określonych
w §1, jest zawarcie umowy przez Powiat Opolski ze spółką wodną.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) wzór sprawozdania z realizacji zadania.

§ 7.

1. Udzielona spółce wodnej dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w formie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 7.

2. Do sprawozdania należy dołączyć kopie następujących dokumentów, potwierdzone
za zgodność z oryginałem:

1) umowy zawarte z wykonawcami robót;

2) polecenia przelewu należności dla wykonawców robót;

3) protokoły odbioru robót;

4) faktury za wykonane prace i inne dokumenty finansowe, potwierdzające poniesione koszty.

3. Zarząd Powiatu Opolskiego ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w sprawozdaniu, jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania dotacji.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu,
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8.

1. Spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji dotowanego zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania, bądź po jego wykonaniu, do czasu zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji.

2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Zarządu Powiatu Opolskiego, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną, niezbędną do wykonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zadania zgodnie z umową;

2) prawidłowego udokumentowania zrealizowanego zadania;

3) przeznaczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu powiatu.

4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zarządowi Powiatu Opolskiego, bądź osobie przez niego upoważnionej, służy prawo do:

1) wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym;

3) żądania zwrotu dotacji.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§11

Jednocześnie traci moc uchwała nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.Urzęd.Woj.Opol. z 2014 r. poz. 155)

 

 


Data publikacji poniższej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 17 stycznia 2014 r., poz. 155, http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2014/155/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/249/13

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5a – 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Spółki wodne, działające na terenie Powiatu Opolskiego, mogą otrzymywać pomoc finansową z budżetu Powiatu Opolskiego w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Opolskiego.

 

§ 2.

1. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 60% wartości wykonywanych zadań, określonych w § 1.

2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w § 2 ust. 1, będzie określana w budżecie powiatu na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Powiatu Opolskiego.

 

§ 3.

1. Zarząd Powiatu Opolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 1 oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Powiatu Opolskiego na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań, określonych w § 1 niniejszej uchwały, w danym roku budżetowym;

2) termin składania wniosków;

3) przykładowy wzór wniosku.

3. Termin ustalony na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w ust.1.

§ 4.

1. Dotacje celowe na realizację zadań, objętych niniejszą uchwałą, przyznawane
są na wniosek złożony przez spółkę wodną.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej oraz jej statut;

2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej uchwały budżetowej spółki wodnej;

5) przedmiar robót z określoną wartością zadania.

6) opinię Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  o zasadności wykonania zgłoszonych we wniosku robót i potwierdzenie, że wytypowane do konserwacji urządzenia są umieszczone w ewidencji urządzeń melioracyjnych.

3. Zarząd Powiatu Opolskiego ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku.

4. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację celową, na realizację zadań określonych w § 1, uwzględnia się ocenę możliwości ich realizacji przez spółkę wodną oraz przewidywane efekty ich realizacji w celu uzyskania należytego funkcjonowania urządzeń wodnych.

6. Kompletny wniosek rozpatruje się w terminie do 21 dni od daty wpływu.

 

 

§ 5.

 

1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się po przyjęciu przez Radę Powiatu Opolskiego zapisów o przeznaczeniu środkach finansowych na dotacje dla spółek wodnych w uchwale budżetowej.

2. Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Powiatu Opolskiego podejmuje decyzję, co do przyznania dotacji, kierując się ich poprawnością i merytoryczną zawartością.

3. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

 

§ 6.

 

1. Podstawą udzielenia spółce wodnej dotacji celowej, na realizację zadań określonych w § 1, jest zawarcie umowy przez Powiat Opolski ze spółką wodną.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) wzór sprawozdania z realizacji zadania.

 

 

§ 7.

 

1. Udzielona spółce wodnej dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w formie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 7.

2. Do sprawozdania należy dołączyć kopie następujących dokumentów, potwierdzone
za zgodność z oryginałem:

1) umowy zawarte z wykonawcami robót;

2) polecenia przelewu należności dla wykonawców robót;

3) protokoły odbioru robót;

4) faktury za wykonane prace i inne dokumenty finansowe, potwierdzające poniesione koszty.

3. Zarząd Powiatu Opolskiego ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w sprawozdaniu, jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania dotacji.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu,
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 

§ 8.

 

1. Spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji dotowanego zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania, bądź po jego wykonaniu, do czasu zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji.

2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Zarządu Powiatu Opolskiego, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną, niezbędną do wykonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zadania zgodnie z umową;

2) prawidłowego udokumentowania zrealizowanego zadania;

3) przeznaczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu powiatu.

4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zarządowi Powiatu Opolskiego, bądź osobie przez niego upoważnionej, służy prawo do:

1) wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym;

3) żądania zwrotu dotacji.

 

 

§ 9.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

 

 

§ 10.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.