Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach

OŚR.6341.111.2015.AW

Opole, dnia 16.12.2015 r.

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 z późniejszymi zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek (bez numeru) z dnia 27.11.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Panią Agatę Rybczyńską, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-267/15 z dnia 08.12.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 10.12.2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegających na:

 • likwidacji istniejącego przepustu żelbetowego łukowego zlokalizowanego na Kanale Magnuszowickim (Radoszówce) w jego km 4+136, w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice-Grodków w jej km 2+048 w miejscowości Gracze, o parametrach:
  • konstrukcja przepustu                                                                  : żelbetowa
  • światło przepustu                                                                         : 2,0 m
  • długość przepustu                                                                        : 9,0 m
  • rzędna dna cieku w km 4+140,5  (wlot do przepustu) : 151,47 m n.p.m.
  • rzędna dna cieku w km 4+131,5  (wylot z przepustu) : 151,27 m n.p.m.
  • spadek dna przepustu                                                                  : 2,2 %
  • współrzędne geograficzne przepustu na wlocie                          : N: 50°41'45,53" E: 17°34'09,66"
  • współrzędne geograficzne przepustu na wylocie                        : N: 50°41'45,83" E: 17°34'09,60"

 

 • wykonaniu nowego przepustu rurowego stalowego na Kanale Magnuszowickim (Radoszówce) w jego km 4+136 w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice-Grodków w jej km 2+048 w miejscowości Gracze wraz z wykonaniem pozostałych umocnień, o parametrach:
  • konstrukcja przepustu                                                                  : stalowa z blachy falistej typu HCPA 21
  • światło przepustu                                                                          : rozpiętość - 2,28 m, wysokość – 1,70 m
  • długość przepustu                                                                        : 13,0 m
  • rzędna dna cieku w km 4+142,5  (wlot do przepustu) : 151,40 m n.p.m.
  • rzędna dna cieku w km 4+129,5  (wylot z przepustu) : 151,14 m n.p.m.
  • spadek dna przepustu                                                                  : 2,0 %
  • współrzędne geograficzne przepustu na wlocie                          : N: 50°41'45,47" E: 17°34'09,69"
  • współrzędne geograficzne przepustu na wylocie                         : N: 50°41'45,89" E: 17°34'09,58"

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  21-12-2015 08:08
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1377
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl