Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.86.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.25.2011.MK

 

OŚR.6341.86.2015.AW                                                                                                                                       Opole, dnia 18.01.2016 r.

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. 23) – zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 127 ust. 6 w związku z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015.469 ze zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.25.2011.MK z dnia 21.10.2011 r. udzielającej, Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu W kanalizacji deszczowej Ø500 mm do cieku Ptaszkówka w km 2+170 w Dębskiej Kuźni i 3 par studzienek chłonnych, na działce nr 870/223, a.m. nr 2, obręb Dębska Kuźnia, jednostka ewidencyjna Chrząstowice, wykonanych z kręgów betonowych D1200 mm oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z odcinka ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni o długości 1091 m oraz z terenów przyległych do ul. Wiejskiej, wylotem W do cieku Ptaszkówka w km 2+170 i na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni o długości 196 m, do ziemi za pomocą 3 par studzienek chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 870/223, a.m. nr 2, obręb Dębska Kuźnia, jednostka ewidencyjna Chrząstowice, w związku z tym, iż zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2016
  przez: Aneta Witsanko
 • opublikowano:
  20-01-2016 14:52
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Prezydent Miasta Opola
  odwiedzin: 1095
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl