Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.124.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej (ul. Brzeziny) w m. KRASIEJÓW

Prezydent Miasta Opola

    Rynek – Ratusz

      45-015 Opole

 

OŚR.6341.124.2015.MK                                                                                                                                                 Opole, dnia 20.01.2016 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Romualda Maciantowicza,  wszczęte zostało postępowanie  w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu części ulicy Brzeziny (od ulicy Sporackiej do ulicy Młyńskiej) w miejscowości Krasiejów, gmina Ozimek, do rowu melioracyjnego RA-1, za pośrednictwem trzech istniejących wylotów:

 1. ze zlewni I istniejącym wylotem W-1 o średnicy 200mm do rowu melioracyjnego RA-1
  w km 0+445,
 2. ze zlewni II istniejącym wylotem W-1 o średnicy 300mm do rowu melioracyjnego RA-1
  w km 0+235,
 3. Ze zlewni III istniejącym wylotem W-1 o średnicy 300mm do rowu melioracyjnego RA-1
  w km 0+180,

      

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

z up. Prezydenta Miasta

Kamila Wnuk – Skóbel

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2016
  przez: Małgorzata Knap
 • opublikowano:
  26-01-2016 10:18
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Prezydent Miasta Opola
  odwiedzin: 992
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl