Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.125.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej nr 1717O w m. KOMPRACHCICE

Prezydent Miasta Opola

    Rynek – Ratusz

      45-015 Opole

 

OŚR.6341.125.2015.MK                                                                          Opole, dnia 20.01.2016 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Romualda Maciantowicza, wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z części ul. Ochodzkiej w miejscowości Komprachcice, stanowiącej drogę powiatową nr 1717 O,  do rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr 429, za pośrednictwem istniejącego wylotu w km drogi 7+094,0.

      

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

z up. Prezydenta Miasta

Kamila Wnuk – Skóbel

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2016
  przez: Małgorzata Knap
 • opublikowano:
  26-01-2016 10:23
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
  odwiedzin: 1066
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl