Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.126.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1703 O w m. Masów

Prezydent Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

 

OŚR.6341.126.2015.AW                                                                                                                                                                               Opole, dnia 26.01.2016 r.

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 23) – zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek (bez numeru) z dnia 10.12.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza, przekazany postanowieniem nr ZO-7107-284/15 z dnia 21.12.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 28.12.2015 r. i daty uzupełnień: 21.01.2016 r., 22.01.2016 r.), w sprawie:

 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 39, k.m. 1, obręb 0093 Masów, jednostka ewidencyjna Łubniany oraz do studni chłonnej zlokalizowanej w km 7+656 drogi z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1703 O – ul. Opolska, klasy Z, w miejscowości Masów istniejącymi wylotami W-1, W-2 i W-3, na poniżej podanych warunkach:
 • ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do ziemi wynieść mogą:

Tabela 1. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot W-1:

 

 

 

 

Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=12,5 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=50% i przy natężeniu deszczu miarodajnego
120,0 dm³/s·ha)

Lp.

Nr wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia                     zlewni [ha]

Powierzchnia                     zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]

Średni dobowy
 zrzut [m³/d]

Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ]

1

Wylot W-1 DN300 do rowu przydrożnego

0,372

0,189

17,0

9,9

1641,1

 

 

Tabela 2. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot W-2:

 

 

 

 

Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=9,1 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=50% i przy natężeniu deszczu miarodajnego
139,3 dm³/s·ha)

Lp.

Nr wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia                     zlewni [ha]

Powierzchnia                     zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]

Średni dobowy
 zrzut [m³/d]

Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ]

1

Wylot W-2 DN300 do studni chłonnej w km 7+656 drogi

0,193

0,098

8,2

5,2

850,9

 

 

 

 

Tabela 3. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot W-3:

 

 

 

 

Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=12,0 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=50% i przy natężeniu deszczu miarodajnego
123,8 dm³/s·ha)

Lp.

Nr wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia                     zlewni [ha]

Powierzchnia                     zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]

Średni dobowy
 zrzut [m³/d]

Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ]

1

Wylot W-3 DN300 do studni chłonnej w km 7+656 drogi

0,353

0,167

11,8

8,8

1450,0

 

 

 • lokalizacja wylotów i zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:
 • współrzędne geograficzne wylotu W-1: N: 50°45’36,92”, E: 17°58’36,55”;
 • współrzędne geograficzne wylotów W-2 i W-3: N: 50°45’41,04”, E: 17°58’50,62”;
 • 39, k.m. 1, obręb 0093 Masów, jednostka ewidencyjna Łubniany – właściciel: Gmina Łubniany;
 • 496/131, k.m. 1, obręb Masów, jednostka ewidencyjna Łubniany – właściciel: Powiat opolski, trwały zarząd: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

 1. Wygaszenia decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.BS.6223-46/01 z dnia 01.02.2002 r., udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 27-703 Opole – Łubniany w miejscowości Masów, ul. Opolska, o odwodnionej powierzchni zlewni zredukowanej Fr = 4488 m2 do ziemi, poprzez:

-          studnię chłonną nr 1 zlokalizowaną w km 7+136 drogi na prawym poboczu

-          studnię chłonną nr 2 zlokalizowaną w km 7+656 drogi na prawym poboczu

-          do suchego rowu przydrożnego drogi polnej po piaskowniku poziomym,

z uwagi na zakończony w dniu 31.01.2014 r., termin obowiązywania ww. decyzji.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Prezydenta Miasta

Kamila Wnuk-Skóbel

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  27-01-2016 13:47
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 973
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl