Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.139.2015.BS- odwodnienie m.BOGUSZYCE

STAROSTA OPOLSKI

   ul.1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-02-04

OŚ. 6341. 139. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 14-12-20215 r., postępowania na wniosek Pana Henryka Klicha WODGEO, 49-120 Sławice, ul.Ogrodowa 4A, pełnomocnika Burmistrza Prószkowa  (pismo z dnia 11-12-2015 r.), przekazany do rozpatrzenia wg kompetencji, przez Prezydenta Miasta Opola – pismo znak OŚR.6341.114.2015.AW z dnia 11-12-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzeń wodnych oraz na  szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-2,  wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu wsi BOGUSZYCE, gm.Prószków, tj.:

 

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych
z odwodnieniem miejscowości Boguszyce do rowu R-2, w celu  poprawy stosunków wodnych w rejonie zbiornika wodnego, tj.: 

1. na likwidację zbiornika ziemnego o długości 21,0 m, zlokalizowanego przy rowie melioracyjnym R-2, wylot ze zbiornika w km 0+503, pełniącego funkcje osadnika wód opadowych oraz zbiornika  przeciw pożarowego (w miejscu zbiornika zainstalowany będzie separator piasku o przepływie poziomym firmy HEK-EN 3000 z by-pasem, studnie rozdzielcze D1, D2 o średnicy 2,0 m wraz z rurociągami oraz droga dojazdowa do urządzeń oczyszczających); 

2.  na wykonanie w miejscu likwidowanego zbiornika ziemnego 2-ch ciągów drenarskich- zbieraczy nadmiaru wód gruntowych, o średnicy ø 150 mm:

     - ciąg Dr6 (rzędna rury 154,15 m npm) – D2 (rzędna rury 154,00 m npm): o długości L = 18,3 m wylot do studni D2 ø 2000 za separatorem

- ciąg Dr5 (rzędna rury 154,51 m npm) – D2 (rzędna rury 154,20 m npm):  o długości L=20,5 m wylot do studni D2 ø 2000 za  separatorem;

3.  na zarurowanie rowu melioracyjnego R-2 na odcinku o długości L= 11,0 m (od km 0+503 do km 0+514) od istniejącego przepustu pod ul. 1 Maja do projektowanej studni D3 ø 2000,  rurociągiem ø 800 PP;

4.  na wykonanie w miejscu likwidowanego rowu otwartego ciągu drenarskiego o średnicy ø 100 mm,  o długości  L = 10,5 m z wylotem  do studni D3 ø 2000;

5.  na przedłużenie i przebudowę istniejącego przepustu rurowego P-9 o średnicy ø  0,6 m i długości 4,0 m na rowie melioracyjnym R-2, na rurociąg o długości L=11 m ø 0,8 m z PP na odcinku od km 0+503 do km 0+492 (tj. od projektowanej studni D3 ø 2000 do istniejącego  przepustu ø 0,8 – pod budynkiem gospodarczym.                                                                                                                                                                                                

Lokalizacja urządzeń wodnych:

      -działka nr 32 oraz nr 262 am 5 obręb Boguszyce, właściciel Gmina Prószków.

-współrzędne geograficzne likwidowanego zbiornika wodnego: 50o35’39.1”N, 17o56’30.1”E.

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych,  z odwodnienia terenu wsi BOGUSZYCE, (część ulic Opolskiej i Złotnickiej) gm.Prószków, istniejącym, czołowym  wylotem ścieków o średnicy ø 500 mm, do rowu melioracyjnego R-2 w km 0+490. Współrzędne geograficzne wylotu ścieków: 50o35’39.7” N,  17o56’32” E.

Powierzchnia odwadnianej zlewni F = 0,7392 ha,

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Qm = 80,42 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 128 l/s*ha,

Qmaxh = 289,5 m3/h,

Qśrd = 30,1 m3/d,

Qmaxr = 3 886 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania korzystania z wód:

-  działka nr 262 am 5, 209 am 4 obręb Wójtowa Wieś - własność Gmina Prószków.

 

III. Przedmiotowy zakres wniosku w części dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wykonie urządzeń wodnych w Boguszycach w rejonie zbiornika p-poż, ujęty był  w pozwoleniu wodnoprawnym,  udzielonym Gminie Prószków, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6431.37.2012.05 z dnia 27-04-2012 r. z uwagi na zakończony, 3 letni termin przewidziany na wykonanie urządzeń, wymaga ponownego pozwolenia wodnoprawnego.

 

IV. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przedmiotowym wylotem ścieków w Boguszycach, udzielone Gminie Prószków, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-7/05 z dnia 09-05-2005 r. z uwagi na zakończony, z dniem 30 kwietnia 2015 r.,  termin obowiązywania pozwolenia, zostanie z urzędu wygaszone.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska