Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania w spr. pozwolenia wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie - Marszałkach

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

      45-068 Opole

 

Opole, 2016-04-08

OŚ. 6341. 16. 2016. BS                                                                              

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art.49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 127 ust.6, 7, 7a ustawy   z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 22-02-2016 r., postępowania na wniosek Pana Andrzeja Neustein, z Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Danutę Wajs Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o., 46-045 Kotórz Mały, ul. 1 Maja 5,  o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – studni nr 6 oraz na szczególne korzystanie z wód – na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody  w Turawie – Marszałkach,
w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia do poboru wody - studni nr 6, o parametrach:

- głębokość studni- 20,5 m

- wydajność studni- Q= 40,0 m3/h przy depresji S=2,7 m, promień leja depresji R=156,0 m

- obudowa studni z laminatów poliestrowo-szklanych typu LANGE z Wrocławia

- pompa głębinowa typu GCA.3,02, wydajność Q=40,0 m3/h, H=30,0 m sł.w., P=5,5 kW

- głowica studni z orurowaniem Dn80,

- wodomierz MK80

- przepustnica zwrotna bezkołnierzowa Dn 80 mm

- przepustnica zaporowa bezkołnierzowa ręczna Dn 80 mm

- manometr M 160-R/0-1 MPa/1.6/N

- kurek do poboru prób wody i odpowietrzania układu.

 

II. pozwolenia wodnoprawnego na  pobór wód podziemnych z utworów    czwartorzędowych, za pomocą trzech studni głębinowych nr 4, 5a,
    6, dla potrzeb   z komunalnego ujęcia wody w Turawie  - Marszałkach, w ilości:

Q max h = 82 m3/h

Q śr d =  812 m3/d

Q max r = 296 088 m3/rok

      przy wykorzystaniu zbiorników wyrównawczego wody czystej łącznej  o pojemności V = 350 m3.

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu   przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

1.  Wykonanie urządzeń wodnych,  studni nr 6 - działka nr 51/1 km1 obręb Turawa-  właściciel Gmina Turawa

2.  Studnie nr 4 i 5a – na terenie ujęcia wody – działka nr 43/8 km 1 obręb Turawa-   właściciel Gmina Turawa.

3.   Zasięg oddziaływania  wynikający z poboru wód podziemnych - zasięg leja depresji,  przyjęto dla studni:

- nr 4 i nr 5a eksploatowanych od 1995 r. zasięg ustabilizowany (brak zmian),

- nr 6 – zasięg leja depresji o promieniu R = 156 m dla poboru Q ekspl. = 40 m3/h – obejmuje działki w obrębie Turawa o numerach:

- 123 km 10, 

-  43/9, 47, 51/2, 56, 53/11, 50/10, 49/8, 55, 51/1, 57/1, 58/10, 49/1, 58/5, 49/4, 49/5, 53/5, 53/6, 53/3, 53/1, 53/2, 53/4, 50/1, 50/11, 50/2, 50/12, 50/3, 50/4, 50/14, 50/5, 50/15, 50/6, 50/7, 50/17, 50/8, 53/12, 49/6, 49/7, 49/9, 49/10, 49/11, 49/15, 49/13, 49/17, 50/13, 50/16, 49/12, 49/21, 49/20, 49/19, 57/2  km 1 – właściciele działek – zgodnie z załącznikiem doobwieszczenia do wglądy w urzedzei Gminy Turawa, Starostwie Powiatowym w opolu

IV. Pozwolenie wodnoprawne, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w Turawie – Marszałkach, udzielone Wodociągom i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym,   decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-103/10 z dnia 14 stycznia 2011 r.,  na wniosek strony zostanie wygaszone.

 

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godzinach pracy urzędu.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Turawie.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, w miejscowości Turawa oraz na stronach internetowych w BIP w/w  Urzędów.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy