Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty nr OŚ.6341.56.2016.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

      45-068 Opole

 

Opole, 2016-05-11

OŚ. 6341. 56. 2016. BS                                                                               

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania wodnoprawnego,

 

na wniosek Pana Marcina Dobka z  Biura Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, 22-100 Chełm, ul. Matejki 7, pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki (pismo znak 2016/05/14/11/DW/805/rłk z dnia 05-05-2016 r.) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim”, w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. na przebudowę rowu melioracyjnego R-E:

a/ na likwidację przepustu o długości L= 10,59 m o średnicy ø 800 pod zjazdem na  ul. Sienkiewicza; 

b/ na zarurowanie rowu na odcinku o długości L = 87,98 m od km rowu 0+907,89 do km 0+819,91, rurociągiem o średnicy ø 800 mm;

2. na przebudowę rowu melioracyjnego R-E-4 (funkcję odwadniającą przejmie projektowana  kanalizacja deszczowa, drenaż podłużny),  na odcinkach rowu przewidziano wykonanie:

- od km 0+007,00 do km 0+324,48 - drenażu

- od km 0+324,48 do km 0+456,94 - kanalizacji deszczowej

  - od km 0+456,94 do km 0+523,72 - rów otwarty (gruntowna konserwacja – profilowanie rowu) zakończony betonową studnią wlotową  ø 1000 mm z osadnikiem betonowym w części przedwlotowej

    - od km 0+523,72 do km 0+635,49 - kanalizacja deszczowa włączona do istniejącej   kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Namysłowskie   (DW  454);

3. na przebudowę rowu melioracyjnego R-E-5 (funkcję odwadniającą przejmie projektowana   kanalizacja deszczowa, drenaż podłużny),  na odcinkach rowu przewidziano wykonanie:

    - od km 0+000,00 do km 0+005,02 – likwidacja rowu

     - od km 0+000,00 do km 0+320,19 - drenażu

    - od km 0+320,19 do km 0+589,18 - kanalizacji deszczowej, drenażu;

4. na wykonanie wylotu ścieków W1 w km 0+819,91 rowu R-E, o parametrach”

    - wylot z rurociągu betonowego ø 800 m

    - rzędna dna wylotu – 148,70 m npm

    - umocnienie wokół rury wylotowej   skarpy i dna rowu – bruk polny na podsypce cement.- piaskowej na długości 1,20 m;

5. na przebudowę przepustu na rowie R-E-3a pod korpusem drogi na rurociąg kanalizacji  ø 300 , spadku i = 1,6 % (łączący działki  nr 1678/96 oraz nr 70).

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do ziemi  poprzez wylot W1 do rowu melioracyjnego R-E w km 0+819,91, wód opadowych  i roztopowych, z odwodnienia drogi gminnej ul. Konopnickiej w m. Dobrzeń Wielki.

    Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych zlewni wylotu  W1 wynosi:

    Qobl.= 107,50 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 77 l/s,

    Qmaxh= 2,23 m3/h,  Qśrd = 53,54 m3/d, Qmaxr = 4195,0 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, na których przewidziano wykonanie urządzeń wodnych, na arkuszu mapy 2, obręb:

- działki: nr  62 (rów R-E), nr 565/72 (rów R-E-4), nr 71 (rów R-E-5) - własność:  Gmina Dobrzeń Wielki,

-  działka nr 543/62 (rów R-E) -  własność: osoba fizyczna         

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:  obejmuje działki stanowiące załącznik niniejszego obwieszczenia.

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godzinach pracy urzędu.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki i miejscowości Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

                                                                 Geolog Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  11-05-2016 13:06
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 868
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl